Maardu linn aitab korteriühistutel korrastada hoove

 

Lugupeetud korteriühistute esindajad!

Tuletame meelde, et kuni 30. aprillini 2019 on teil võimalik taotleda Maardu Linnavalitsuselt toetus kortermajade hoovide heakorrastamiseks.

Toetust saab kasutada:

 • sõiduteede ja kõnniteede remondiks,
 • sademeveeprobleemi lahendamiseks,
 • haljasala ja puhkeala parendamiseks
 • haljastuse rajamiseks,
 • mängu- või spordiväljakute ehitamiseks,
 • elumaja hoovi lisavälisvalgustuse paigaldamiseks
 • parkimisplatsi rajamiseks või olemasolevate platside parendamiseks,
 • aedade või piirete rajamiseks,
 • jäätmemajanduse korraldamiseks ning
 • videovalve paigaldamiseks.

Samuti on korteriühistutel võimalik paigaldada elamutes puuetega inimestele mõeldud panduseid ehk kaldteid ja käsipuid.

Taotlust on võimalik esitada kõikidel Maardu haldusterritooriumil asuvate elamute korteriühistutel.

Taotluse esitamise kord

Taotluse koosseisus esitatakse ühes eksemplaris elektrooniliselt või paberkandjal järgmised taotleja esindaja poolt allkirjastatud/digiallkirjastatud dokumendid:

1)      kavandatava tegevuse kirjeldus;

2)      vormikohane toetuse taotlus korterelamu hoovide heakorrastamiseks (saab alla laadida lingil või täita taotlus elektrooniliselt siin );

3)      taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust korterelamu hoovi korrastamiseks vajalike tööde teostamise kohta,

4)      kinnitust rahaliste vahendite olemasolu kohta omafinantseerimise mahus (ühistu pangakonto väljavõte);

5)      pakkuja(te)  hinnapakkumiste koopiad.

   Taotluse esitamise tähtaeg on 30. aprill 2019

Kavandatav tegevus tuleb ellu viia taotluse esitamise aasta 1. detsembriks

Elektroonilised digiallkirjastatud taotluse dokumendid peab esitama emaili teel linnavalitsus@maardu.ee

Paberkandjal taotluse dokumendid, millele on oma allkirja pannud allkirjaõiguslik isik, peab tooma Maardu Linnavalitsusesse (Kallasmaa 1). 

Lisainfo

 • Toetust antakse taotlejale kuni 50% ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest.
 • Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 3000 eurot aastas. Toetust eraldatakse ühe taotleja kohta vaid üks kord eelarveaasta jooksul.
 • Taotleja peab saama reeglina vähemalt kolmelt pakkujalt hinnapakkumise, mis vastab kavandatava tegevuse kirjeldusele. Juhul kui projekti maksumus on väiksem kui 1000 eurot, on taotleja kohustatud saama vähemalt ühe hinnapakkumuse potentsiaalselt lepingupartnerilt.
 • Tähtajaks laekunud taotlused arutab komisjon läbi 14 kalendripäeva jooksul alates taotluste esitamise lõpptähtajast.

Maardu Linnavolikogu määruse „Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord" täistekstiga saab tutvuda lingil

 Regulatsioon:

Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord