Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus teatab Rööpa IA kinnistu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust ja arutelust

Maardu Linnavalitsus teatab Rööpa IA  kinnistu (44603:002:0126) detailplaneeringu (DP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ( KSH)  aruande eelnõu avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

Planeeritav ala paikneb kahe raudtee vahel Altmetsa teest lõuna pool. Ala suuruseks on ca 8,5 ha. DP peamine eesmärk on kinnistu jagamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja kasutustingimuste määramine äri/tootmishoonete püstitamiseks. Piiriülest (riigi), negatiivset keskkonnamõju ei ole ette näha.

Detailplaneeringu alusel on kinnistu jagatud seitsmeks äri- (20%) /tootmismaa (80%) krundiks, millele on lubatud püstitada kuni seitse hoonet kõrgusega kuni 12 m ja ehitusaluse pinnaga (sõltuvalt krundi suurusest) 1870 m2 - 3555 m2. Kruntidele juurdepääsuteede rajamiseks on moodustatud kaks transpordimaa sihtotstarbega maaüksust.

DP koostamise korraldaja on Maardu Linnavalitsus (http://maardu.kovtp.ee; aadress Kallasmaa 1, 7411 Maardu; kontaktisik: Silvia Riige; silvia.riige@maardu.ee, 60 60 726). Menetlustoimingud korraldatakse Planeerimisseaduse ning Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse redaktsioonide järgselt, mis kehtisid kuni 30.06.2015. a.

DP –st huvitatud isikuks on OÜ Nikamol (Tasuja 9, Tabasalu, Harku alevik; kontaktisik: Boriss Kotilevits, boriskot72@gmail.com, 58 454 225).

DP koostaja on Sweco Projekt AS (Valukoja 8, Tallinna 11415; kontaktisik: Mati Puusepp, mati.puusepp@sweco.ee, 505 66 26).

KSH-d viib läbi OÜ Alkranel (Riia 15B, 51010 Tartu, kontaktisik: Elar Põldvere, elar@alkranel.ee , 52 89 197).

DP kehtestab Maardu Linnavolikogu (Kallasmaa 1, Maardu 74111).

DP lahenduse ja KSH aruande eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 15.06. -17.07.2017.

Paberkandjal dokumentidega saab tutvuda Maardu Linnavalitsuse ruumis 101 (Kallasmaa 1, Maardu) tööpäeviti 9.00-13.00 ja 14.00- 16.00. DP ja KSH aruande eelnõu on alla laetav internetist. Interneti aadressid:

DP https://www.dropbox.com/sh/koplx444iqhtr9t/AADf7ee11DBoSuBreYnS8uzXa?dl=0

KSH - www.alkranel.ee/andmed/roopa/Roopa_KSH_eelnou_avs_12_04_17.zip

DP Lahenduse ja KSH aruande eelnõu kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kirjalikult kuni 17.07.2017. a. e-posti teel aadressile linnavalitsus@maardu.ee või Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1 Maardu 74111.

DP lahenduse ja KSH aruande eelnõu avalik arutelu toimub 27.07.2017.a. algusega kell 15.00 Maardu Linnavalitsuse koosolekute saalis Kallasmaa tn 1. Täiendav info 60 60 726, 60 60 731