Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Maardu linna üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine algatati Maardu linnavolikogu 18.04.2017 otsusega nr 264.

Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning selle alusel planeeringuala üldiste kasutus- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarbe, määramine. Üldplaneeringuga hõlmatav ala on Maardu linna territoorium.

Üldplaneeringu koostamine on algusjärgus. Koostatud on üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus, nende kohta on küsitud ettepanekuid isikutelt ja asutustelt vastavalt planeerimisseadusele. Laekunud ettepanekud, samuti hinnangud KSH väljatöötamise kavatsuse asjakohasuse ja piisavuse kohta koos Maardu linna vastusseisukohtadega on lisatud lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse dokumenti. Põhjendatud ettepanekuid on arvestatud ning nende alusel on lähteseisukohtades ja KSH väljatöötamise kavatsuses tehtud vajalikud muudatused.

Planeeringu lähteseisukohad ja üldplaneeringu KSH väljatöötamise kavatsus on esitatud ühtse dokumendina, kuna mõlemas protsessis on mitmeid ühiseid teemasid.

 

Lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsusega ning tugiplaaniga saab tutvuda siin:

1. Maardu linna üldplaneeringu Lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

2. Maardu tugiplaan

3. Maardu tugiplaan - Kallavere piirkond

4. Maardu tugiplaan - Muuga piirkond