Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnakompleksloa taotluse menetlusse võtmise teade

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33, et on võtnud menetlusse OÜ SavaClean (registrikood: 11450189, aadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Trummi tn 36c, 12617) (edaspidi ettevõte) poolt 03.10.2018 esitatud keskkonnakompleksloa esmataotluse nr T/KKL-1000726.

Ettevõtte tegevusala taotluse alusel ohtlike jäätmete käitlemine. Ettevõtte jäätmekäitluskohaks taotletakse aadressi Võsanõmme tee 34, Maardu linn, Harju maakond.

Ettevõte soovib seoses Kroodi oja jääkreostuse ohutustamise projektiga rajada uue heiteallika - Termilise desorptsiooniseadme heitallikas.Lisaks soovib ettevõte Kroodi oja puhastamise ajal katastriüksusel numbriga 44601:001:0224 vaheladustada ohtlikke jäätmeid. 

Keskkonnakompleksloa menetluse raames võtab Keskkonnaamet arvesse 12.02.2016 kirjaga nr 6-3/16/432-3 heaks kiidetud dokumendi „Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014- 2015 Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise aruanne".

Keskkonnakompleksloa esmataotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Jõhvi kontoris või digitaalselt Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (menetlus nr M101453).

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil: Keskkonnaameti Jõhvi kontor, Pargi 15, 41537, Jõhvi. Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Postimees.