Uudised ja teated

« Tagasi

Riigieelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord

 
2019. aastal jätkab Maardu Linnavalitsus toetama huviharidust ja huvitegevust riigieelarvelistest vahenditest nii juriidilistele isikutele (huviringidele, kodanikuühendustele, spordiklubidele) kui ka füüsilistele isikutele (vähekindlustatud ja/või paljulapselistest peredest laste huvitegevus)

Huvihariduse toetus juriidilistele isikutele

Toetust saab taotleda Maardu linnavalitsuse hallatav asutus ning linna territooriumil huviharidust ja huvitegevust korraldav eraõiguslik juriidiline isik.
 
Toetatavad tegevused peavad: 
olema suunatud 7-19- aastastele Maardu linna noortele
toimuma regulaarselt (vähemalt kord nädalas), 
toimuma juhendatult 
toimuma Maardu linna haldusterritooriumil. 
Toetuse suurus ühe taotleja kohta on kuni 15 000 eurot aastas.
 
Toetatavad tegevusvaldkonnad: sport, kultuur (välja arvatud keeleõpe), tehnoloogia, loodus- ja  täppisteadused. 
 
Toetuse määramisel eelistatakse projekte, mille puhul vahendite ost: 
 1) loob täiendavaid võimalusi huvialade mitmekesistamiseks Maardu linnas; 
 2) loob võimalusi erivajadustega laste osalemiseks huvitegevuses ja –hariduses;
 3) loob täiendavaid võimalusi loodus-, tehnika- ja täppisteaduste valdkonnas; 
 4) suurendab huvitegevuse ja –hariduse kättesaadavust või; 
 5) pakub huvitegevust ja –haridust rohkemale arvule noortele.
 
Toetuse saamiseks on tarvis esitada korrektselt täidetud ja allkirjastatud taotlusvorm linnavalitsusele kas paberkandjal aadressil Kallasmaa 1 (infolaud) või täita see elektrooniliselt – digiallkirjastada taotlusvorm ja saata emailile linnavalitsus@maardu.ee  või täita kodulehel asuv e-vorm 
 
Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele 30 päeva jooksul pärast projekti lõppemist toetuse kasutamise aruande eraldatud raha kasutamise kohta. Toetuse kasutamise aruande vorm
Toetuse määramise üldised kriteeriumid ning muu lisainfo lingil:

Huvihariduse toetus füüsilistele isikutele

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus on toetus, mida makstakse 7–19-aastaste noortele või alaealise lapse  seaduslikule esindajale süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks.
 
Toetus makstakse tingimusel, et:
 1) noore või lapse ja tema vähemalt ühe seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne elukoht on Maardu linnas ja 
 2) laps või noor, kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses on pärit paljulapselisest perest (perest, kus on vähemalt kolm alaealist last) või vähekindlustatud perest (pere, kelle ühe kuu sissetulek esimese pereliikme kohta jääb alla kolmekordse riikliku toimetulekupiiri. Pere teise ja iga järgneva liikme sissetuleku piiriks on 75% pere esimese liikme sissetuleku piirist)
 
Toetust saab kasutada:
1) osavõtu- või õppemaksu maksmiseks;
 2) isiklike vahendite (spordirõivad, -jalatsid, varustus jmt) soetamiseks;
 3) õppevahendite soetamiseks;
 4) võistlustel ja üritustel osalemiskulude katmiseks;
 5) transpordikuludeks;
 6) muudeks kuludeks, mis on seotud lapse või noore osalemisega huvihariduses või –tegevuses.
 
Toetuse suurus suuruse kohta otsustab linnavalitsus vastavalt riigieelarvest eraldatud summadest.
 
Toetuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja või täisealine noor linnavalitsusele vormikohase taotluse kas paberkandjal aadressil Kallasmaa 1 (infolaud) või  elektrooniliselt – digiallkirjastada taotlusvorm ja saata emailile linnavalitsus@maardu.ee või täita kodulehel asuv e-vorm.
 

Taotlusele lisatakse (v.a paljulapselised pered) dokumendid pere täiskasvanud liikmete kahe viimase kuu sissetulekute kohta.

Taotlust saab esitada iga kuu, kuid mitte hiljem kui kulutuse tegemisest või huvikoolis või huvitegevuses osalemisest on möödunud 2 kalendrikuud.