Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus teatab Roobu II kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamisest ja KSH algatamata jätmisest

Maardu Linnavolikogu 26.02.2019 otsusega nr 67 algatati Roobu II kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu ala paikneb Maardu linna kallavere elupiirkonna lõunaosas ning planeeritava maa-ala suurus on u 5,5 ha. Detailplaneeringu koostamise  peamine eesmärk on ehitusõiguse määramine korterelamute ja ridaelamute püstitamiseks.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta planeeritaval alal Maardu üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve Roobu II kinnistul tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maast korterelamute maaks.

Detailplaneeringu koostamisele on kehtestatud järgnevad lähteseisukohad:

1. uued hoonestusmahud planeerida liigendatult, arvestades võimalusel olemasoleva pinnamoe iseärasusi;
2. hoonestusalad planeerida maksimaalselt kuue maapealse ja kahe maa-aluse korrusega;
3. näha ette haljastus vähemalt 30% ulatuses elamumaa kinnistute osas, seejuures vähemalt 20% kinnistu pindalast peab olema maapinnaga vahetult ühendatud haljastus;
4. säilitada maksimaalsel määral olemasolevat väärtuslikku kõrghaljastust rühmadena. Säilitatava kõrghaljastuse juurestiku kaitsealale hoonestusala, maa-alust korrust, teid, parklat, tehnovõrke ega teisi kaevetöid nõudvaid lahendusi mitte kavandada;
5. kavandada mänguväljakud ja puhkealad igas eas inimestele;
6. planeerida liiklusskeem ja parkimislahendus vastavalt Eesti standardile EVS 843:2016 „Linnatänavad". Tänav planeerida kohaliku jaotustänavana projektkiirusega 40 km/h. Minimaalne planeeritud parkimiskohtade arv leida vastavalt linnakeskusele kehtestatud normidele tabeli 9.2 alusel. Tänavamaa piiride määramisel lähtuda tabelist 6.8, lähtetase: „rahuldav";
7. teostada radoonitaseme mõõtmised planeeringualal või näha ette radoonikindla hoone ehitamine, kuna Maardu linna territooriumil võib esineda kõrgeid radoonisisaldusi pinnases;
8. hinnata nii liiklusest kui planeeringuala ümbruse asutustest tulenevaid müratasemeid ning teostada müratasemete mõõtmised nii päevasel kui ka öisel ajal;
9. läbi viia insolatsioonianalüüs nii olemasoleva kui ka perspektiivse olukorra kohta.

Maardu Linnavolikogu otsustas jätta keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata, tuginedes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangule (koostaja Adepte Ekspert OÜ) ning Keskkonnaameti ja Terviseameti seisukohtadele KSH algatamata jätmise otsuse eelnõu osas.

Eelhinnangu põhjal ei ole keskkonnamõju strateegiline hindamine vajalik järgnevatel põhjustel:

1. Detailplaneeringu realiseerimisega ei saa hetkel teadaoleva info põhjal eeldada tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustumist, näiteks negatiivset mõju hüdrogeoloogilistele tingimustele ja veerežiimile;
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei ole ette näha DP realiseerimisel esialgse eskiisiga kavandatud mahus antud asukohas muud olulist negatiivset keskkonnamõju;
3. planeeringualal ei paikne teadaolevalt kaitsealuseid looduse üksikobjekte ja kaitsealasid ega Natura 2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
4. DP-ga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Samuti ei kaasne liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste olulist suurenemist ning ülenormatiivsete saastetasemete esinemist, mis võiks tingida KSH vajaduse;
5. DP alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei ole eeldada olulist pinnase või vee reostust, mis seaks piiranguid kavandatavale maakasutusele või ehitustegevusele;
6. DP-ga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse, valgusreostuse ega inimese lõhnataju ületava ebameeldiva lõhnahäiringu teket.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Maardu Linnavalitsus (aadress Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu), algataja ja kehtestaja Maardu Linnavolikogu (aadress Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu), koostaja Scandic Home Group OÜ (aadress Lastekodu tn 3, 10115, Tallinn).

Käesoleva otsusega saab tutvuda Maardu Linnavalitsuses aadressil Kallasmaa 1, Maardu esmaspäevadel kella 15.30 - 17.00 ja neljapäevadel 09.00 - 13.00.

Maardu Linnavolikogu 26.02.2019 otsus nr 67