Uudised ja teated

« Tagasi

Ehitisregistri andmete korrastamine

 

1. juulil 2015. aastal jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt korrastatakse ehitisregistri andmed 2020. aasta 1. jaanuariks.

Korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata honed, mille ehitusalune pind ületab 20 m². Hoone ehitisregistrisse kandmisel võetakse aluseks ajakohased ortofotod. Ortofotodelt kantakse ehitisregistrisse ehitise ehitisealune pind ja hoone koordinaadid.

Kohalik omavalitsus kontrollib ja võrdleb ajakohaste ortofotode andmeid olemasolevate ehitisregistri andmetega ning selgitab edasise kontrolli vajadust.

Miks ehitis puudub ehitisregistris?

  1. ehitis on püstitatud õiguslikul alusel (seaduslikult), kuid mingil põhjusel on jäänud ehitise andmed ehitisregistrile esitamata;
  2. ehitis on püstitatud õigusliku aluseta (ebaseaduslikult ehk ilma ehitusloata).

Mida saab teha?

Ehitiste omanik peab kontrollima tema krundil asuvate ehitiste olemasolu ehitisregistris www.ehr.ee, mille järel:

  1. õigusliku alusel püstitatud ehitise ehitisregistri kande puudumisel kanda ehitis olemasolevate dokumentide alusel ehitisregistrisse;
  2. õigusliku aluseta püstitatud ehitise korral tuleb alustada ehitise seadustamist.

Õiguslikul alusel püstitatud ehitis

Olemasolevate ehitiste registrisse kandmiseks palume omanikel üles otsida enda valduses olevad või Rahvusarhiivist (Rakvere linn, Näituse tn 23) tema ehitis(t)ega ja kinnistuga seotud dokumendid ja pöörduda Maardu Linnavalitsuse ehitusinspektori poole (Kallasmaa tn 1, kabinet 101, tel 6060735), täpsustamaks ehitis(t)e registrisse kandmise võimalikkust olemasolevate dokumentide alusel.

Ehitis(t)e ehitisregistrisse kandmiseks tuleb ehitis(t)e omanikul linnavalitsusele esitada  iga ehitise kohta vormikohane andmete esitamise teatis ja vastavad dokumendid (nt asendiplaan, ehitusprojekt, mõõdistusjoonised jms).

Kui ehitisregistrisse kandmata ehitisel on planeerimis- ja ehitusseaduse (vastu võetud 14.06.1995) või ehitusseaduse (jõustus pärast 01.01.2003, kehtis kuni 01.07.2015) kohane õiguslik aluse selle ehitamiseks või kasutamiseks, siis kannab linnavalitsus ehitis ehitisregistrisse.

Õigusliku aluseta püstitatud ehitis

Enne ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse jõustumist (01.07.2015) õigusliku aluseta püstitatud, ümberehitatud, või laiendatud ehitised eristatakse ajaliselt kahte perioodi:

  1. enne 01. jaanuari 2003. aastal ehitatud ehitised peavad vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust hinnatakse ehitamise  ajal  kehtinud nõuete kohaselt;
  2. ajavahemikus pärast 01. jaanuari 2003. aastat ning enne 01. juuli 2015. aastat püstitatud ehitised peavad vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele, kasutamisele esitatavatele nõuetele ning vastama detailplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Mõlemal juhul on ehitiste ohutuse hindamise aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel hinnatakse ehitiste ohutust ehitise auditiga, mis asendab loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti. Ehitise auditi tellib ehitise omanik.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda Maardu Linnavalitsusse, Kallasmaa tn 1, kabinet 101, tel 6060735 või e-posti teel info@maardu.ee