Uudised ja teated

« Tagasi

Lasteaedade töö korraldamine 2017.a suveperioodil

MAARDU  LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Maardu                                                                            29. märts 2017.a nr 202

Lasteaedade töö korraldamine 2017.a  
suveperioodil

Võttes aluseks koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lg 1 ja Maardu Linnavolikogu   24. mai  2016.a määruse nr 66 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 3 lg 3

1.     Määrata lasteasutuste personali puhkusteperioodil, 1. juulist kuni 31. juulini (k.a) 2017.a, valvelasteaiaks Maardu linna lasteaed Rukkilill.

2.     Sulgeda punktis 1 määratud ajavahemikul Maardu linna lasteaiad Sipsik ja Rõõm.

3.     Lapsevanemad, kes soovivad kasutada valvelasteaia teenust, esitavad vastavasisulise avalduse oma lasteasutuse direktorile hiljemalt 1. maiks 2017. a.

4.     Suunata punktis 1 määratud ajavahemikul lasteaedadel Sipsik ja Rõõm valvelasteaeda täiendavaks personaliks 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi.

5.     Maardu Linnavalitsuse linnakantseleil teha korraldus teatavaks lasteaedadele Sipsik, Rukkilill ja Rõõm ning avalikustada lapsevanematele teatena Maardu veebilehel.

6.     Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

Vladimir Arhipov
Linnapea                                                                                                  
                                                                                                   Tiiu-Ann Kaldma
                                                                                                   Linnasekretär