Uudised ja teated

« Tagasi

2016.a maamaksu määra kehtestamine Maardu linna haldusterritooriumil

                                                EESTI  VABARIIK                                                      

                                      MAARDU  LINNAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Maardu                                                                                  15. detsember 2015 nr  48

 

2016.a maamaksu määra 

kehtestamine Maardu linna

haldusterritooriumil
 

Võttes aluseks  Maamaksuseaduse (RTI 1993,24,428)   § 5, § 8 ja § 11,    rahandusministri 17. 01.2001.a määruse nr 10 "Maamaksuseaduse rakendamise kord" (RTL 2001,11,154) ning lähtudes  Maardu Linnavalitsuse 01.12.2015  protokollilisest otsusest  nr  40

Maardu Linnavolikogu m ä ä r a b :

§ 1. Kehtestada 2016.a maamaksu määraks esimeses hinnatsoonis (HO 446001) – 2,5%, teises hinnatsoonis (HO 446002) – 2,5%  ja kolmandas hinnatsoonis (HO 446003) – 2,5% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvis 2 sätestatud juhul.

§ 2. Kehtestada 2016.a põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja  loodusliku rohumaa maamaksu määraks 0,1% maa maksustamishinnast aastas.

§ 3. Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omandis oleva või maamaksuseaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 0,15 ha  ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

 § 4. Maamaksu tasumisest on vabastatud hooneühistu elamumaa selliste füüsilisest isikust hooneühistu liikmete osamaksude proportsiooni osas, kelle elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele on sellel maal asuvas hoones, 0,15 ha ulatuses, iga nimetatud tunnustele vastava hooneühistu liikme kohta.

 § 5. Kui maa on kaasomandis, on kaasomanikud maamaksu tasumisest vabastatud paragrahvis 3 sätestatud tingimustel elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kokku 0,15 ha  ulatuses. Käesolevas lõikes sätestatu ei kohaldu korteriomandite omanike suhtes.

§ 6. Vabastada maamaksust kuni 45,00 euro ulatuses  represseeritu või represseerituga võrdsustatud isik, isiku kirjaliku avalduse alusel ühe tema kasutuses oleva elamumaa või korteriomandi osas tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

 § 7. Avaldus § 6 sätestatud ajutise maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada Maardu  linnavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 25. jaanuariks.

§ 8. Paragrahvides 3-5 sätestatud maamaksuvabastust rakendatakse kõikide tingimustele vastavate isikute suhtes riiklikesse registritesse kantud andmete alusel. 

§ 9. Määrus jõustub 01. jaanuarist 2016.a.

 

Leo Repponen

Esimees