Uudised ja teated

« Tagasi

Korteriomandi (Keemikute 27, Maardu) võõrandamise suulise enampakkumise tingimused

 

1.Maardu Linnavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 288 alusel ja vastavalt Maardu Linnavalitsuse 14.11.2017  korraldusele nr  742 võõrandatakse korteriomand – 3-toaline korter asukohaga Keemikute 27, Maardu  suulise enampakkumise teel. Enampakkumise läbiviija on Maardu Linnavalitsuse moodustatud komisjon.

2.Suuline enampakkumine viiakse läbi vastavalt Maardu Linnavolikogu 31.01.2006 määrusega nr 92 kinnitatud „Maardu linnavara valitsemise kord".

3.Suulise enampakkumise (korteriomandi)  alghind on 22 000.-€. Enampakkumise samm on 200.€

4. Suulise enampakkumise osavõtutasu on 220.-€ ja tagatisraha  2 200.-€

Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb tasuda Maardu Linnavalitsuse arvelduskontole EE141010002031289008 SEB Pangas enne enampakkumise toimumist.

5. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitnud isiku ettemaksuks. Ülejäänud enampakkumisest osa võtnud isikutele tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kohta protokolli koostamist. Osavõtutasu ei tagastata.

6. Suuline enampakkumine toimub 14.12.2017 kell 10.00 Maardu Linnavalitsuse nõupidamise saalis Maardus, Kallasmaa tn 1, teisel korrusel.

7. Suulisel enampakkumisel osalemiseks esitatakse enampakkumise komisjonile järgmised dokumendid:

- isikut tõendavat dokumendid;

- esindusõigust  tõendavad dokumendid;

- originaal maksedokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

8. Suulisest enampakkumisest osa võtta soovivad isikud registreeritakse. Pakkujana registreeritud isikud annavad allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest.

9. Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma vara müügihinna kahekümne päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse kättesaamist.

Juhul, kui enampakkumise võitja kasutab kinnistu ostmiseks krediiti ja kreeditoriks on Eesti Vabariigis registreeritud krediidiasutus, sealhulgas Eesti Vabariigis  registreeritud välismaa krediidiasutuse filiaal, kohustub enampakkumise võitja krediidi arvelt tasutava rahasumma tasuma Müüja kontole hiljemalt kolme (3) pangapäeva jooksul arvates asjaõiguslepingu sõlmimise päevast. Seejuures kohustub enampakkumise võitja  Müüja nõudmisel enne asjaõiguslepingu sõlmimist esitama Müüjale dokumendid (sealhulgas krediidilepingu ja / või krediidi väljastava krediidiasutuse kinnituskirja), mis tõendavad nimetatud krediidilepingu kehtimist ja hiljemalt samaaegselt asjaõiguslepingu allkirjastamisega jõustama ja andma üle vastava maksekorralduse krediidiasutusele ning mitte tegema tahteavaldusi sellise maksekorralduse muutmiseks või tagasivõtmiseks.

Asjaõiguslepingus lepivad Müüja ja enampakkumise võitja ning krediidiasutus kui kinnistule seatava hüpoteegi hüpoteegipidaja kokku, et juhul kui enampakkumise võitja poolt krediidilepingu rikkumisest tulenevalt või muul põhjusel ei väljastata hüpoteegipidaja poolt krediiti ja selle tulemusena jääb ostuhind Müüjale lepingus kokkulepitud tähtajaks tasumata, kohustub hüpoteegipidaja loovutama tasuta tema kasuks seatud hüpoteegi Müüjale ning nimetatud hüpoteek tagab sel juhul Müüja lepingust tulenevaid nõudeid enampakkumise võitja vastu.

10. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks enampakkumise tulemuste kinnitamise teates näidatud kohta. Müügileping sõlmitakse hiljemalt ühe kuu jooksul enampakkumise korralduse teatavakstegemisest.

11. Müügihinna mittetasumise korral, samuti lepingu sõlmimisele mitteilmumise korral, kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda müügilepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

12. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalselt kinnitatud leping.  Tehinguga seotud kulutused kannab ostja.

13. Kui enampakkumise võitja täidab punktides 9, 10 ja 12 esitatud nõuded, arvatakse tagatisraha müügihinna hulka.

14. Vara iseloomustava materjaliga on võimalik tutvuda Kallasmaa 1, tuba  218a.  Korteriomandiga saab kohapeal tutvuda  30.11.2017  kell 15.30, või eelneval kokkuleppel.  

 

Lisainfo 6060712, 6060706 või e-post kaubandusinspektor@maardu.ee