Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

EESTI VABARIIK

MAARDU LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Maardu                                                                                  18.aprill 2017.a  nr  264

Maardu linna üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37,558) § 22 lg 31, planeerimisseaduse (RT I 26,02.2015.3) § 77 lg 1, 4, 5, 6, 7, Maardu linna ehitusmääruse (Maardu Linnavolikogu 28.01.2014.a määrus nr 5)  § 2 lg 1 p 2 ning lähtudes Maardu Linnavalitsuse 11.04.2017.a protokollilisest otsusest nr 20

1. Algatada  Maardu linna üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine  ca 22,7 ha suurusel alal ning  kinnitada üldplaneeringu esialgsed lähteseisukohad (lisa 1).

2. Üldplaneeringu  koostamise eesmärk on     linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. 

3. Maardu Linnavalitsuse linna arengu ja planeerimise osakonnal korraldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest teate avaldamine Ametlikes Teadaannetes, maakonnalehes „Harju Elu", linnalehes  „Maardu  Panoraam", Maardu linna veebilehel  ning  algatamise teate  edastamine Harju  Maavanemale, asjasse puutuvatele asutustele ning Maardu linnaga  piirnevatele omavalitsusüksustele.

4. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda  tööaegadel Maardu Linnavalitsuse ( Kallasmaa tn 1, Maardu 7111) kantseleis ja veebilehel www.maardu.ee.      

5. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest,  esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.  

6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Lisa 1:Maardu linna üldplaneeringu esialgsed lähteseisukohad

Elviira Piiskoppel
Esimees