Uudised ja teated

« Tagasi

MAARDU LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KONKURSI MAARDU GÜMNAASIUMI DIREKTORI AMETIKOHALE

Maardu Gümnaasium on ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium, mille õppekeelteks on eesti keel (keelekümblus) ja vene keel. Koolis toimub ka mittestatsionaarne õpe. Gümnaasium asub aadressil Ringi 64, Maardu.

Täpsem informatsioon gümnaasiumi kohta on kodulehel http://www.mgm.ee ja kooli põhimääruses.

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping. Tööleasumise aeg on 13. august 2018. a.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud direktori kvalifikatsiooninõuded:

1)      magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

2)      juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Samuti peavad kandidaadil olema:

1)      teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;

2)      eesti ja vene keele oskus C1 tasemel;

3)      ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;

4)      vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

5)      koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;

6)      õpi- ja otsustusvõime, analüüsimis- ja planeerimisvõime.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

1)      sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;

2)      elulookirjeldus (CV)

3)      kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad

4)      essee (soovitavalt kuni 3600 tähemärki koos tühikutega), kus kandidaat kirjeldab oma tegevusi Maardu Gümnaasiumi juhina.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 18. juuniks 2018. a, saates need e-posti teel aadressile vaido.niinesalu@maardu.ee  või posti teel aadressile Kallasmaa 1, Maardu 74111, Eesti

Täiendavat informatsiooni saab Maardu Linnavalitsuse haridusnõunikult Vaido Niinesalult (tel 6060 748, vaido.niinesalu@maardu.ee ).