Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus teatab Kaldase tee 3 ja Paevälja tänava kinnistute detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Detailplaneering on algatatud Maardu Linnavolikogu 21.09.2017. a otsusega nr 286 „ Kaldase tee 3 ja Paevälja tänava kinnistute detailplaneeringu algatamine". Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Maardu linna üldplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on 7,1 ha suurusel planeeringualal asuvate kinnistute liitmine ja moodustatud krundi kasutustingimuste  ning ehitusõiguse määramine äri/tootmishoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu alusel kavandatakse  olemasoleva logistikakeskuse laiendamist planeeritavale alale ehitisealuse pinnaga kuni 4000 m2 ja uute hoonete rajamist ehitisealuse pinnaga kuni 13500 m2. Kehtiva Maardu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala peamine maakasutus tootmismaa ning osaliselt kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete  maa  segafunktsioon, planeeringuala põhjaosas on peamine maakasutus pere- ja ridaelamute maa ning puhke ja virgestusmaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek pere- ja ridaelamutemaa juhtotstarbe muutmiseks tootmis- ja ärimaaks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.01.2019 kuni 03.02.2019.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Maardu Linnavalitsuses , Kallasmaa tn 1, tuba 101 tööpäevadel ja Maardu linna kodulehel www.maardu.ee.

Arvamusi ja ettepanekuid detailplaneeringu osas saab esitada avaliku väljapaneku toimumise jooksul:
silvia.riige@maardu.ee, taavi.rebane@maardu.ee või Kallasmaa tn 1, Maardu, 74111.


Detailplaneeringu materjalid on allalaaditavad SIIT.