Huvitegevusprojektide toetus

Toetust saavad taotleda juriidilised isikud (nt mittetulundusühingud, sihtasutused, osaühingud jt), füüsilisest isikust ettevõtjad ja Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardus elavad vähemalt 18-aastased füüsilised isikud.

Toetust saab taotleda projektile:

  • mis on mõeldud Maardu elanikele või on nende huvides (nt kultuur, noorsootöö, sport, asumiseltside tegevus ja muud kodanigualgatused)

  • on oluline Maardu linnale (st vastab linna arengukavas sätestatud arengusuundadele)

  • projektis kirjeldatud huvitegevus toimub üldjuhul Maardu haldusterritooriumil.

Väljaspool Maardu haldusterritooriumi võib projektis kirjeldatud huvitegevus toimuda, kui see on oluline Maardu linnale ja selle elanikele. Projekt, millele toetust taotletakse, võib toimuda ka mitme omavalitsuse haldusterritooriumil, kuid vähemalt osa sellest peab tomuma Maardu linnas.

Toetuse taotleja esitab vormikohase taotluse linnavalitsusele kas oma esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud paberdokumendina või digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina.

Toetuse taotlus esitatakse linnavalitsusele hiljemalt kaks nädalat enne projekti kavandatavat algust.

Huvitegevusprojektide toetamise kord