Linnavalitsuse struktuur

Maardu linnavalitsus on viieliikmeline järgmise struktuuriga: linnapea, kaks  abilinnapead ja kaks linnavalitsuse liiget.

Linnavalitsuse likmed:

Vladimir Arhipov  linnapea
Rein Meel  abilinnapea
Anastassia Valužina abilinnapea
Väino Moor linnavalitsuse liige
Jelena Pavlova

linnavalitsuse liige, LMO juhataja


Linnavalitsuse  liikmete tegevusvaldkonnad:

Linnapea Vladimir Arhipov – juhib linnavalitsuse tööd ja esindab linna.
Valdkonnad: üldjuhtimine, arengukava, eelarvestrateegia, linna eelarve ja rahandus, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine, kriisireguleerimine, avalik kord, õigus- ja korrakaitse, sisekontrolli korraldamine, avalikud suhted, välissuhted, sise- ja väliskommunikatsioon, linna äriühingud, kodanikeühendused, linna esindamine riigi, maakonna ja  omavalitsusliitude tasandil, muude seaduse ja linna põhimäärusega pandud ülesannete täitmine.

Abilinnapea Rein Meel – täidab linnapea ülesandeid tema äraolekul.
Valdkonnad: tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus, liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus),   säästlik areng, keskkond ja keskkonnakaitse, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste koordineerimine, osalemine valdkonna eelarve koostamises, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades, linna esindamine riigi-, maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas valdkonnas.

Abilinnapea Anastassia Valužina
Valdkonnad: haridus, sport, noorsootöö, sotsiaalabi- ja tervishoid, sotsiaalteenused ja –hoolekanne, lastekaitse, kultuur, linnaüritused, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, osalemine valdkonna eelarve koostamises, linna esindamine riigi, maakonna, omavalitsusliitude tasandil valdkonnaga seotud küsimuste lahendamisel.

Linnavalitsuse liige Väino Moor
Valdkonnad: osalemine Maardu linna arengukava koostamises, linna arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine vastavalt linnavalitsuse poolt pandud ülesannetele, tööhõive ja ettevõtluse koordineerimine, ühistranspordi korraldamine, osalemine valdkonna eelarve koostamises, linna esindamine riigi-, maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas valdkonnas.

Linnavalitsuse liige Jelena Pavlova
Valdkonnad: linnavara valitsemine, korrashoid ja hooldus, järelevalve linnavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse üle linnavara valitsemisel.