Raieloa taotlus

Vastavalt Maardu heakorra eeskirja § 28 p 4 kohaselt on Maardu haldusterritooriumil keelatud omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid.

Puu ja põõsa (v.a viljapuu ja marjapõõsa) raieks tuleb linnavalitsusel taotleda luba, mis väljastab Linnamajandusosakond, kab. 218d, tel. 6060724.

Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik, valdaja või volitatud isik. Erastatava maa korral esitab raieloa taotluse maa erastaja. 

Allkirjastatud taotlust saab esitada Maardu Linnavalitsusse (Kallasmaa 1, kab. 218 D), saata faksiga numbrile 6060751, digitaalallkirjastatult aadressile  linnamajandusosakond@maardu.ee või täites  e-vormi Maardu kodulehel

Avalduse läbivaatamise tähtaeg on 1 kuu.

Raieluba ei ole vaja taotleda juhul kui:

  • tegemist on puuga, mille rinnasdiameeter on alla 8 cm (va kadakad ja männid);
  • tegemist on viljapuuga või põõsaga;
  • puult eemaldatakse kuivanud oks(ad);
  • puu(de) raie ja okste kärpimine teostatakse linna hooldusalal linna tellimuse alusel.

Looduskeskkonna taastamise eesmärgil on linnavalitsusel õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimuseks seada raiutava puu (puude) asendusistutus. Asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid, nende liigid, tüve läbimõõt ning istutuskoht

   Regulatsioon