Rail Baltic

Rail Balticu kaardirakendus

Rail Baltica arengud Harjumaal - infokiri 2021 juuni

Rail Baltica arengud Harjumaal - infokiri 2021 aprill

Rail Baltica projekti arengud Eestis 2021 I kvartal (video)

Rail Baltic Muuga sadamas

Rail Baltic on Eestit, Lätit ja Leedut ühendav 1435 millimeetrise rööpme laiusega (nn Euroopa laius) moodne ja kiire elektrifitseeritud raudteeühendus, mis kulgeb Tallinnast Riia kaudu Leedu-Poola piirini. Poolas on Euroopa raudteevõrgustik juba vastas ning sealseid ühendusi arendatakse samuti pidevalt edasi. Laiema koridorina hõlmab Rail Baltic põhjast nii Skandinaaviat kui Venemaad ja teiselt poolt Poolat ja Lääne-Euroopat. Rail Baltic on investeering rohelisse transporti, aga ka uudne mõtlemine ja energiasäästlik viis reisimiseks ning kaupade vedamiseks Euroopasse.

Eestis rajatakse Rail Balticu raames ka reisiterminalid Tallinnas Ülemistele ning Pärnusse, samuti uutel tehnoloogiatel põhinevad integreeritud kaubaterminalid.

Projekteerimistööd Harjumaal 

2019. aastal alanud Rail Baltica projekteerimistööd Harju maakonnas lõpevad tänaste plaanide kohaselt 2022. aasta alguses.

Tallinnast ja Maardust (RB Muuga kaubajaam) Harju-Rapla maakonnapiirini ulatuv projekteerimislõik (DTD2) on 48 km pikk ning koosneb kolmest alamlõigust.  

Projekteerimistöid teostab Hispaania insenerifirma IDOM ja raudteega ristuvate objektide (viaduktid, ökoduktid) rajamise eest vastutab Rail Baltic Estonia. Enne ehitustööde algust toimuvad ka avalikud arutelud ja projektide tutvustamised valdades.

Projekteerimisega paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõjude hindamine (KMH), et leidaraudteele parim asukoht ning optimaalseimad tehnilised lahendused, mis arvestaksid nii loodus- kui inimkeskkonnaga. Keskkonnamõjude hindamine toimub Tallinnast Harju-Rapla maakonnapiirini kulgevas projekteerimislõigus kahes osas.

Keskkonnamõjude hindamise käigus selgunud võimalikud mõjud on võetud arvesse projekteerimise üksikasjades, samas peab keskkonnamõju hindamine tagama nii keskkonnamõjudest lähtuva optimaalse raudtee telje asukoha, muldkeha kõrguse, kui ka näiteks kuivenduslahenduse valiku või hoopis kuivendamise vältimisega raudtee projekteerimise, et lõplik ehitusprojekt, mille alusel raudteed ja raudteeobjekte ehitama hakatakse, sisaldaks mõjude minimeerimist ning leevendusi.

 
Alamlõik nr 3 – Muuga-Soodevahe

Muuga-Soodevahe lõik ei ole täna veel põhiprojektideni jõudnud. Käimas on eelnev etapp ehk alternatiivsete lahenduste väljatöötamine ja võrdlus (value engineering). Selles lõigus on Rail Baltca trassi paiknemine ja geomeetria sõltuv Eesti Raudtee laiarööpmelisest raudteest. Alternatiivide võrdluse käigus otsitakse parimat lahendust ka Muuga jaama ja Soodevahe sõlmjaama piirkonnas.

Projekteerija on paralleelselt läbi viinud pinnase uuringuid, mis on käimasolevas etapis vajalikud.

Muuga-Soodevahe keskkonnamõjude hindamise programmi eelnõu avalik arutelu toimus 2020. aasta oktoobris. Programmi eelnõu TTJA-le veel esitatud ei ole.

Järgnevatel kuudel jätkab projekteerija eeltöid ja pinnase uuringuid piirkondades, kus raudtee alternatiivid kattuvad. Lähiajal on vaja jõuda selgusele, mil määral mõjutab Soodevahe kuivjaam Rail Baltica trassi. Seejärel on võimalik teha otsus, kuidas projekti praegune etapp lõpetada ning põhiprojektide staadiumisse edasi liikuda.

 
Mida tähendab põhiprojekteerimine raudteekoridoris ja vahetus läheduses maad omavatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele? Millega tuleb arvestada?

Harju maakonna raudteekoridor kehtestati riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine". Trassikoridori laius on hajaasustuses 350m, kitsastes oludes 150m. Raudtee trassi nihutatakse vaid koridori sees ning planeeringualast väljumist välditakse. Maaomanikel tasub arvestada, et täpne maavajadus täpsustub projekteerimise käigus ning pärast raudtee valmimist muutuvad sätestatud maakasutustingimused kehtetuks. Küll aga tulenevad pärast raudtee kasutusloa väljastamist uued kitsendusest raudteest ja selle kaitsevööndist. Juriidilistel isikutel tuleb arvestada, et arendusprojektide kooskõlastuste saamine võib viibida kuniks lõplik trassi asukoht ja seotud rajatiste asukohad paika saavad.


 

Rohkem infot: Rail Baltic Estonia