Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringute teated

Üleoru tn 2 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Maardu Linnavalitsus kehtestas Üleoru tn 2 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 21.04.2020 korraldusega nr 221. Detailplaneeringu ala suuruseks on ca 15,2 ha ning see näeb ette ehitusõiguse kokku kuni kuuele hoonele ehitisealuse pinnaga kuni 1000 m2, maksimaalselt 3 korrusega ja kõrgusega kuni 10 m. Planeeringus on täpsustatud olemasoleva krossiraja asukohta, lisaks on ette nähtud asukoht laste motokrossiraja tarbeks. Planeeringuala lõunaserva on kavandatud kaitsevall, mis on mõeldud ka pealtvaatajate tribüüniks. Paika on pandud külaliste parkla ning võistlejate parkla asukohad, planeeringuala sissesõidud ning ala põhimõtteline liikluskorraldus.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga, mille järgi on maa kasutamise juhtotstarve puhke- ja virgestusmaa. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumise ajal 20.03.2020 kuni 12.04.2020 ei esitatud detailplaneeringu lahenduse osas ühtegi vastuväidet ega muudatusettepanekut. Sellest tulenevalt jättis Maardu Linnavalitsus avaliku arutelu korraldamata. Vastavalt detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnangule ei ole detailplaneeringu elluviimisel ette näha olulist keskkonnamõju.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda digitaalselt maardu.kovtp.ee/uleoru2 ning pärast tavapärase töökorralduse taastamist ka tööaegadel Maardu Linnavalitsuses aadressil Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Koplimäe tn 10 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Maardu Linnavalitsuses on menetluses Koplimäe tn 5, 10, 10a, 10b, 12, 14, Vana-Narva mnt 29b kinnistute ning lähiala detailplaneering, mis algatati 28.05.2019 korraldusega nr 422. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on katastriüksuste piiride muutmine, maakasutus- ja hoonestustingimuste määramine tootmis- ja laohoonete püstitamiseks ning üldiste heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Maardu Linnavalitsus jättis 24.03.2020 korraldusega nr 171 kõnealuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata. KSH jäeti algatamata, sest keskkonnamõju eelhinnangu kohaselt ei ole oodata olulist keskkonnamõju: kavandatava tegevusega ei avaldata mõju Natura 2000 võrgustikule; piirkonnas ei paikne kaitstavaid alasid, kaitsealuste liikide teadaolevaid leiukohti ega tundlikke loodusobjekte; planeeringuala asub tööstuspiirkonnas ning lähimad elamud jäävad rohkem kui 550 meetri kaugusele, mistõttu on ebatõenäoline müra piirväärtuse ületamine; detailplaneeringu elluviimisel ning hoonete ja rajatiste sihipärase kasutamisega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse, valguse või vibratsiooni teket; seoses puidu immutamise ja viimistlemisega tekib tootmisprotsessi käigus lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜ-d), mille välisõhku paiskamiseks on teatud piirist alates tarvilik taotleda õhusaasteluba. Õhusaasteloa menetluse käigus on võimalik täiendavalt analüüsida, kas osutub vajalikuks keskkonnamõju hindamise läbiviimine. Praeguses, detailplaneeringu etapis pole tootmismahud ning seega ka LOÜ-de kogus veel täpselt teada, mistõttu on vajadusel keskkonnamõju hindamine praktilisem teostada õhusaasteloa menetluse etapis; Maardu Linnavalitsusel on õigus vajadusel algatada keskkonnamõju hindamine ehitusloa menetluse käigus.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Maardu Linnavalitsus (kontaktisik Taavi Rebane, taavi.rebane@maardu.ee, telefon 6060729). Detailplaneeringu koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (kontaktisik Heigo Jänes, e-post heigo.janes@kprojekt.ee, telefon 5347 3093)

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda https://maardu.kovtp.ee/web/guest/koplimae10 või pärast tavapärase töökorralduse taastamist Maardu Linnavalitsuse ruumis 101 vastuvõtuaegadel.

Haigla tn 4b ja Haigla tn 2d kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine  

Maardu Linnavalitsuses on menetluses Haigla tn 4b ja Haigla tn 2d kinnistute ning lähiala detailplaneering, mis algatati Maardu Linnavalitsuse 27.11.2018 korraldusega nr 949. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on ehitusõiguse andmine korruselamu jaoks, planeeringuala suurus on ca 0,2 ha. Detailplaneeringu lahendus näeb ette Haigla tn 4b kinnistule ehitusõiguse andmise ühele, kuni ühe maa-aluse ja viie maapealse korrusega korterelamule, maksimaalse kõrgusega 19 m, ehitisealuse pinnaga kuni 500 m2. Lisaks on planeeritud täiendavad parkimiskohad korterelamu elanike ja külaliste tarbeks Haigla tn 2d kinnistule. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Maardu Linnavalitsus võttis detailplaneeringu vastu 28.04.2020 korraldusega nr 233. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.05.2020 kuni 07.06.2020. Detailplaneeringu lahendusega on võimalik tutvuda https://maardu.kovtp.ee/web/guest/haigla4b või pärast tavapärase töökorralduse taastamist Maardu Linnavalitsuses vastuvõtuaegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on võimalik detailplaneeringu kohta avaldada arvamust linnavalitsus@maardu.ee või kirja teel Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Tiigi tn 1 ja 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Maardu Linnavalitsuses on menetluses Tiigi tn 1 ja 3 kinnistute ning lähiala detailplaneering, mis algatati Maardu Linnavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 213. Detailplaneeringu koostamise peamiseks eesmärgiks on täiendava ehitusõiguse andmine Tiigi tn 1 ja 3 kinnistutele tootmishoonete püstitamiseks; planeeringuala suurus on ca 2,4 ha. Detailplaneeringu lahendus näeb ette Tiigi tn 1 kinnistule ehitusõiguse kuni kolmele hoonele maksimaalse kõrgusega kuni 9 m või 2 korrust, ehitisealuse pinnaga kuni 7600 m2 ning Tiigi tn 3 kinnistule ehitusõiguse kuni kahele hoonele kõrgusega kuni 9 m või 2 korrust, ehitisealuse pinnaga kuni 3100 m2. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Maardu Linnavalitsus võttis detailplaneeringu vastu 28.04.2020 korraldusega nr 234. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.05.2020 kuni 07.06.2020. Detailplaneeringu lahendusega on võimalik tutvuda https://maardu.kovtp.ee/web/guest/tiigi-1-ja-3-dp või pärast tavapärase töökorralduse taastamist Maardu Linnavalitsuses vastuvõtuaegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on võimalik detailplaneeringu kohta avaldada arvamust linnavalitsus@maardu.ee või kirja teel Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.