Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu linn korraldab üldplaneeringu eelnõu avaliku arutelu

Maardu linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 01.04.-30.04.2019. Avaliku väljapaneku jooksul esitasid linnaelanikud, ettevõtted ja ametiasutused planeeringulahenduse kohta kokku üle 60 ettepaneku või seisukoha.

Üldplaneeringu eelnõu avalik arutelu toimub Maardu Vaba Aja Keskuses 23. mail 2019 kell 16.00. Arutelul tutvustavad linnavalitsuse töötajad avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalikke arvamusi ning linna esialgset seisukohta nendes küsimustes. Lisaks on arutelul võimalik üldplaneeringu koostajalt ning Maardu linnavalitsuse töötajatelt küsida üldplaneeringu ning KSH eelnõu kohta täpsustavaid küsimusi.

Üldplaneeringu ja KSH eelnõuga on jätkuvalt võimalik tutvuda elektrooniliselt linna veebilehel http://maardu.kovtp.ee/uldplaneering ning paberkandjal Maardu linnavalitsuses vastuvõtuaegadel.

Maardu linna üldplaneering ja KSH on eelnõu staadiumis. See tähendab, et avalikustamise perioodil tehtud ettepanekute ning märkuste põhjal tehakse vajadusel muudatused planeeringulahendusse ning KSH-sse. Pärast kooskõlastusringi läbimist ning üldplaneeringu vastuvõtmist Maardu Linnavolikogu poolt korraldab linnavalitsus uue avaliku väljapaneku, mille jooksul on kõigil huvilistel jällegi võimalik üldplaneeringu osas kirjalikult arvamust avaldada.

Maardu linna üldplaneeringu koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtetes kokku leppida, kuidas maad kasutada, kuidas ehitada. Planeeringuga lahendatakse planeerimisseaduse § 75 toodud ülesanded linna ruumilistest vajadustest lähtuvalt.  Maardu linna ruumilise arengu vajadused lähtuvad väljakujunenud üldstruktuuri – üksteisest funktsionaalselt eristuvate ja eriilmeliste asumite – säilitamise ning asumite jätkusuutliku edasiarendamise põhimõttest.

Linnale omane struktuur, jagunemine funktsionaalselt eriilmelisteks asumiteks, säilib. Elupiirkondade arendamisel pööratakse tähelepanu kvaliteetse elukeskkonna loomise põhimõtetele – st lahendus arvestab konkreetse piirkonna arhitektuurset üldilmet, planeeritakse mitmekesine avalik ruum, sh määratakse puhke- ja haljasalade asukohad ja kasutus, luuakse sidus ja kergliiklejale turvalisem asumite vaheline ja sisene ühendus jne.  Maardu linn on ja jääb tööstuslinnaks. Planeering võimaldab ka tulevikus mitmekesist tegevust äri- ja ettevõtluspiirkondades. Suunaks on eelkõige linnakeskkonda sobiva ja keskkonnamõjusid mitteomava äri- ja tootmistegevuse arendamine. Leevendamaks ettevõtlusega kaasnevaid mõjusid, kavandatakse puhveralad ettevõtlusalade piirnemisel tundlike aladega ning seatakse tingimused arvestamiseks ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete rajamisel.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi KSH. KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused on planeeringu eelnõu etapis integreeritud üldplaneeringu seletuskirja. KSH tulemusel selgus, et Maardu linna üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Planeeringulahendusel on üldiselt positiivne mõju linna arengule, võimaldades kõikide väljakujunenud asumite edasist arengut ning tuginedes valdavalt väljakujunenud maakasutusmustritele ja piirkondlikele eelistele. Piiriülest mõju Maardu linna üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.

Üldplaneeringu koostamist puudutavates küsimustes on võimalik pöörduda Maardu Linnavalitsuse poole e-posti aadressil linnavalitsus@maardu.ee või kirjalikult aadressil Kallasmaa 1, 74111, Maardu linn, Harju maakond.