Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu eakad inimesed vanuses alates 71. eluaastast hakkavad saama iga-aastast sünnipäevatoetust

Tänasel Maardu linnavolikogu istungil võtsid saadikud vastu määruse „Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise kord" uue redaktsiooni, mis muuhulgas laiendab sünnipäeva toetuse saajate ringi. Uue korra järgi hakatakse määrama sünnipäeva toetus isikule tema 65 ja 70. aastaseks saamisel ja alates 71. sünnipäevast igal aastal. Toetuse suuruseks on 40 eurot.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on linna üheks tähtsamaks prioriteediks eakate inimeste väärtustamine ja toetamine. "Olen nõus ütlusega, et kogukonna arengutaseme määrab suhtumine lastesse ja eakatesse inimestesse. Maardus toetame mitmekülgselt eakaid inimesi ja loome neile vaba aja veetmise ja enesearendamise võimalusi, et nad tunneksid rõõmu ja oleksid igatpidi kaasatud kogukonna ellu. Sünnipäevatoetuse saajate ringi laiendamine on õige samm meie seenioridel veelgi rohkema väärtustamise suunas" sõnas linnapea.

Määruse uues redaktsioonis on ümardatud sünnitoetuse ja elluastuja toetuse  määrad. Toetuse määr esimese lapse sündimisel on nüüd 400 eurot, teise lapse sündimisel 500 eurot, kolmanda ja neljanda lapse sündimisel 1160 eurot  ning viienda ja enama lapse sündimisel 1540 eurot . Elluastuja toetuse määr on nüüd 400 eurot.

Ühtlasi on muudetud mõned sõnastused ja lisatud mõisted. Näiteks, määruse 1 peatükki on sisse toodud vähekindlustuse mõiste. Määrus sätestab, et perekonna sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse määramisel loetakse vähekindlustatuks isikuks või perekonda, kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla kolmekomaviiekordse (3,5) riikliku täiskasvanud inimese toimetulekupiiri.

Samas, määrus täpsustab, et ravimitoetuse ja toetuse puudega isikutele isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel ning rentimisel saamiseks saab nüüdsest taotlust esitada 4 korda aastas.

Oluliselt muutus ka suvelaagri tuusiku toetuse saamise kord: nüüdsest toetust saavad taotleda vähekindlustatud pered. Seni on kompenseeritud vaid soodustuusikuid sotsiaalvaldkonna poolt suunatud lastele kelle osas on linnavalitsus teinud korralduse. Edaspidi on ka vähekindlustatud peredel on võimalik toetust taotleda.

Määruses on olemas nüüd ka uus toetuse liik -lasteaiatoidu toetus lasterikastele peredele. Varem oli antud toetus sissetulekust sõltuvate toetuste all, kuid seadusandjal on soov tagada tasuta toitlustamine paljulapselistele peredele (3 ja enam last). Uues määruse redaktsioonis on see nüüd üheselt mõistetav.

Määruses on muudetud "ühekordse toetuse raske majandusliku olukorra puhul" taotlejate ringi ning laiendatud see vähekindlustatu piirini

Uus määrus parandab oluliselt toetuste andmise põhimõtete ja tingimuste selguse ning arusaadavuse. Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020.a