Uudised ja teated

« Tagasi

Maagi tn 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Maardu linnavalitsus algatas TÜ Arnikavel avalduse alusel 29.10.2019 korraldusega nr 768 Maagi tn 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuste piiride muutmine, reformimata riigimaast uute katastriüksuste moodustamine, ehitusõiguse määramine planeeringuala maaüksustele, sealhulgas Maagi tn 4 olemasolevale õigusliku aluseta püstitatud segusõlmele.

Detailplaneeringu ala suuruseks on ca 2,3 ha ning see asub Maardu linnas Kroodi tööstuspiirkonnas Kroodi tänava ääres ning hõlmab Maagi tänavat terves pikkuses. Planeeringuala piirneb põhjas Maagi tn 6, Maagi tn 8  maaüksustega; idas Kroodi tn 3a, Kroodi tn 3c , Maagi tn 2, Kroodi tn 1a maaüksustega; lõunas Kroodi tänav L1 , Kroodi tänav L3 maaüksustega ning läänes Kombinaadi tn 7 // Maatükk I maaüksusega.

25.03.2008 otsusega nr 170 kehtestatud Maardu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala kasutamise sihtotstarve tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa segafunktsioon. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.

Seoses alal paikneva betooni segusõlmega viidi läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnang, mille alusel otsustas Maardu Linnavalitsus jätta keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata. Muuhulgas olid KSH algatamata jätmise otsuse põhjusteks järgnevad argumendid: detailplaneeringu elluviimisega ei saa hetkel teadaoleva info põhjal eeldada tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustumist; ei ole ette näha detailplaneeringu realiseerimisel muud olulist keskkonnamõju; ei kaasne liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste olulist suurenemist; planeeringualal ei paikne kaitsealuseid looduse üksikobjekte ja kaitsealasid ega Natura 2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada.

Täiendavaid uuringuid pole esialgu plaanis läbi viia, kuid nende vajadus võib tekkida detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Maardu Linnavalitsuse Linna arengu- ja majandusosakonnas vastuvõtuaegadel või www.maardu.ee.

Eskiis
KSH eelhinnang
Algatamise korraldus

Täiendav info: 6060729; taavi.rebane@maardu.ee