Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringute teated

Haigla tn 4b ja 2d kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Maardu Linnavalitsus kehtestas Haigla tn 4b ja 2d kinnistute ning lähiala detailplaneeringu 09.06.2020 korraldusega nr 325. Detailplaneeringu ala suuruseks on ca 0,2 ha ning see näeb ette ehitusõiguse ühele korterelamule ehitisealuse pinnaga kuni 500 m2, maksimaalselt 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega, kõrgusega kuni 19 m. Haigla tn 2d kinnistule on ette nähtud sissesõidutee ja külalisparkla. Detailplaneering ei sisalda Maardu linna üldplaneeringu põhilahenduse muudatusettepanekut. Avaliku väljapaneku jooksul 22.05.2020 kuni 07.06.2020 esitati üks kirjalik seisukoht, kuid see ei sisaldanud planeeringulahendust puudutavaid vastuväiteid või selle muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda digitaalselt https://maardu.kovtp.ee/web/guest/haigla4b või vastuvõtuaegadel Maardu linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu.

Tiigi tn 1 ja 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Maardu Linnavalitsus kehtestas Tiigi tn 1 ja 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu 09.06.2020 korraldusega nr 326. Detailplaneeringu ala suuruseks on ca 2,4 ha ning see näeb Tiigi tn 1 kinnistule ette ehitusõiguse  kokku kuni kolmele tootmishoonele ehitisealuse pinnaga kuni 7600 m2, maksimaalselt 2 korrusega ja kõrgusega kuni 9 m. Tiigi tn 3 kinnistule on ette nähtud ehitusõigus kokku kuni kahele tootmishoonele ehitisealuse pinnaga kuni 3100 m2, maksimaalselt 2 korrusega ja kõrgusega kuni 9 m. Tiigi tänava lõigule on ette nähtud asfaltkattega sõidutee, planeeringualast põhja poole asuva tiigi kaldale on planeeritud tuletõrje veevõtukoht. Avaliku väljapaneku jooksul 22.05.2020 kuni 07.06.2020 ei esitatud detailplaneeringu lahenduse osas ühtegi kirjalikku seisukohta. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda digitaalselt https://maardu.kovtp.ee/web/guest/tiigi-1-ja-3-dp või vastuvõtuaegadel Maardu linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas, Kallasmaa tn 1, Maardu.

 

Pirnipuu pst 82 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek, avalik arutelu

Maardu Linnavalitsus võttis Pirnipuu pst 82 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastu 16.06.2020 korraldusega nr 339. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on ehitusõiguse andmine hooldekodu või muu avaliku hoone rajamiseks. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt tuleb kinnistule üks hoone ehitisealuse pinnaga kuni 1400 m2, hoone võib Pirnipuu puiestee poolses osas olla kuni kolme ning kinnistu lõunapoolses osas kuni kahe korruse kõrgune. Kinnistule ligipääs on ette nähtud Pirnipuu puiesteelt, sellele poole on kavandatud ka parkimisala.

Detailplaneeringu koostamise raames on muuhulgas läbi viidud puittaimestiku hinnang. Planeeringulahenduse kohaselt säilivad kõik II väärtusklassi kuuluvad puud (I klassi puud puuduvad), detailplaneeringuala lõunanurka on kavandatud kompaktne terviklik haljasala.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.07.2020 kuni 09.08.2020. Avalik arutelu toimub 13.08.2020 kell 16:00 Maardu Linnavalitsuse istungite saalis, Kallasmaa tn 1, Maardu.

Detailplaneeringu lahenduse ning menetluse käigus esitatud ettepanekutega on võimalik tutvuda digitaalselt https://maardu.kovtp.ee/pirnipuu82 või vastuvõtuaegadel Maardu linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas Kallasmaa tn 1, Maardu