Uudised ja teated

« Tagasi

Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed Maardu linna koolides

Õppetöö toimub võimalikult tavapäraselt. Haridusasutuste töökorralduse eesmärgiks on vältida asutuse täielikku distantsõppele viimist.

 • Kooli fuajees on tagatud käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid, sööklates ja tualettruumides on olemas kätepesuvahendid, ühekordsed paberrätikud ning käte hügieeni plakatid (tuleb vaadata, kas jäid nad veel alles).
 • Inimeste vaheliste kontaktide vähendamine on olulise tähtsusega, vähendada erinevate gruppide kokkupuutumist nii palju kui võimalik. Üritusi kavandades tuleb kaaluda nende vajalikkust ja maandada viiruse leviku riske, korraldades ürituse hajutatult ja väiksemates rühmades.
 • Õppekäike ja ekskursioone on soovitatav korraldada klasside või rühmade kaupa. Välisreisid ja rahvusvahelised üritused on soovitatav edasi lükata. Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/ teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohtaeuroopast-saabujatele.
 • Koolimajas tagada kvaliteetne ventilatsioon ning regulaarne ja piisav tuulutamine (vähemalt 15 minutit).
 • Igapäevase märgkoristuse korraldamine, koristamisel pesta erinevad pinnad (pingid, lauad, ukselingid, lülitid jm) tõhusalt nõuetekohaste pesemis- või desinfitseerimisvahenditega.
 • Koolis käivad vaid terved õpilased ja personal, haigusnähtudega tuleb jääda koju. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.

Olulised kontaktid väljaspool kooli

Asutus

Kontakttelefon

Maardu Linnavalitsus, infotelefon

Haridusosakonna juhataja

6060702

 

6060748

Haridus- ja Teadusministeeriumi infotelefon

5690 0353 

või 5690 0340

Koroonaviirusega seotud küsimuste infotelefon

1247

 

Perearsti Nõuandeliin

 

1220 või 6346 630

Haridusliku erivajadusega õpilastele parima lahenduse leidmiseks saab abi Rajaleidja keskustest. Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele ja tugispetsialistidele kui ka lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350 750 (tööpäeviti kell 12-16).

Teabevahetuse korraldamine

Teabevahetuseks kasutatakse kooli kasutuses olevaid kokkulepitud teavitamise kanaleid (e-kool, e-aadresside listid, kooli koduleht, Facebook, infotahvlid jm). Kooli õppetöö korralduse päevakohane info on infosildina väljas kooli väraval ja välisuksel.

Teabevahetuse korraldab koolijuht, kes määrab kommunikatsiooni (va meediapäringud) kontaktisiku ning loob ühtse kokkulepete formaadi suhtluseks personaliga, õpilastega ja vanematega. Koolijuht koos kriisimeeskonnaga otsustab info liikumise (kellele, millises formaadis ja kes edastab) ning sõnastab põhisõnumid ja tegevusprioriteedid. Kommunikatsiooni kontaktisik koostab, edastab ja vahendab infot lähtudes riiklikest ja linna kesksetest suunistest. Sõnumite edastamisel on oluline selgus, lihtsus, ajakohasus ja nähtavus.

Meediapäringutele vastab ainult koolijuht, kes annab kooli pidajaga või Terviseametiga kooskõlastatud infot. Enne meediasuhtlust teavitab koolijuht  oma asutuse meediasuhtlusest (intervjuud, kajastused, ajakirjanike päringud), haigusjuhtumite korral teavitab haridusasutuse juht kindlasti ka linnavalitsust.

Õpilase või töötaja haigestumine

· Koolis haigestunud õpilane või töötaja peab koheselt koju minema. Haigestunud töötaja teavitab haigestumisest juhtkonda, haigestunud õpilane pöördub õpetaja või kooliõde poole, kes teavitab juhtkonda. Alaealise õpilase puhul tuleb kutsuda vanem õpilasele järele. Kui õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112.

· Haigestumisjuhtumi puhul konsulteerida kooli tervishoiuteenuse osutajaga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220 ning käituda vastavalt juhistele.

· Õpilane või töötaja võib kooli naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.

· Õpilane, tema vanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab kooli, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.

· Kool teavitab juhtunust selle klassi või rühma liikmeid ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.

· Terviseameti regionaalosakond võtab kooliga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunud inimesega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Kool ja kooliõde osutavad kaasabi. Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma koju isolatsiooni 14 päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga.

· COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab koheselt sulgema kooliruumid, kus COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi saanud õpilane või töötaja on viibinud. Nimetatud ruumides viiakse läbi kõikide pindade desinfitseerimine (sh uksekäepide, prügikast ja kraanisegisti, lauad jne) vastavalt Terviseameti soovitustele.

· Ruumid on lubatud avada 48 tunni möödudes ruumide sulgemisest tingimusel, et ruumide nõuetekohasest desinfitseerimisest on möödunud vähemalt 6 tundi.

· Kui pole võimalik kindlaks teha pindu ja ruume, mis võivad olla COVID-19 viirusega saastunud, tuleb 72 tunniks sulgeda kogu hoone.

· Kui mõnes klassis või õpperühmas tuvastatakse haigestumine, siis läheb haigestunuga kokku puutunud klass või õpperühm kaheks nädalaks distantsõppele. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.

· Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpetajad ja õpetajad jäävad kaheks nädalaks distantsõppele.

Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus täiskasvanu või laps:

· elab samas majapidamises COVID-19 haigega;

· on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;

· on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, aevastatud, kasutanud viirusekandja salvrätti paljaste kätega);

· on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, saalis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;

· on viibinud transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh:

- isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool,

- COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet talle laekuvate andmete alusel. Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.

Kui haridusasutuses on üle 10% õppijatel tuvastatud COVID-19, kaalub Terviseamet asutuse sulgemise vajadust. Sulgemine tähendab üldjuhul õppetöö jätkamist distantsilt. Tervise-ametil on lisaks haridusasutuste ajutisele sulgemisele õigus nõuda desinfektsiooni või puhastuse läbiviimist ning inimeste tervise-uuringute korraldamist ja nakkushaiguse diagnoosimist.

Sama seadus ütleb, et kooli pidaja võib ajutiselt sulgeda enda juhitava asutuse, kooskõlastades selle Terviseametiga.

Maardu koroonaviiruse leviku kahe stsenaariumi objektiivsed kriteeriumid

Maardu linna koroonaviiruse leviku tõkestamise tegevuskava koostamise kahe stsenaariumi aluseks on võetud objektiivsed kriteeriumid. Stsenaariumiga seotud tegevuste rakendamisel peab olema realiseerunud vähemalt üks kriteerium, mille alusel tehakse vajalik otsus.

A- stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:

 • Riikliku mõõdikuna KOV-i territooriumil COVID-19 haigusesse nakatunuid tuvastatud ei ole või  nakatumiskordaja ei ületa 25. Koolid  rakendavad  üldisi  hügieeninõudeid ja võimaluse korral õpilaste hajutamist.

B- stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:

 • Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega hädaolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks või nakatumiskordaja on vahemikus 25-50  või riiklikult kehtestatud hädaolukorra puhul.
 • Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega eriolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks või nakatumiskordaja ületab 50 või riikliku eriolukorra puhul või kui lasteasutuses on COVID-19 haigestunuid 10% või enam.

Koroonaviiruse leviku kaks stsenaariumi ja õppetöö korraldamine koolides

A- stsenaarium

 1. Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Koolid on avatud, toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja võimalusel hajutamise nõudeid.
 2. Koolid on avatud, kuid vajalik on kontaktõppes olevaid õpilasi hajutada nii, et kooli/klasside täituvus on kuni 50%. Kontaktõpe on oluline tagada esmajärjekorras põhikooli I ja II astme õpilastele ning hariduslike erivajadustega õpilastele. Õpilaste füüsiliste kontaktide vähendamiseks on soovitav korraldada õppetöö hajutatult (hajutatud koolipäeva algus, erinevatel aegadel vahetunnid, hajutatud söögivahetunnid, koduklassides õppimine, õuesõpe, e-õppe päevad jm).

B- stsenaarium

 1. Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmeid piiranguid viiruse leviku tõkestamiseks.
 2. Riigis on kehtestatud eriolukord. Koolid on suletud ja õpilased on viidud distantsõppele, osaline kontaktõpe toimub vaid vajaduspõhiselt hariduslike erivajadustega õpilastele eelnevalt läbimõeldud kava ning kõiki osapooli puudutavate kokkulepetega. 

Vastavalt olukorrale võib olla eri stsenaarium rakendamisel ülelinnaliselt või konkreetses asutuses või konkreetses rühmas.

COVID-19 lisamaterjalid

Vabariigi Valitsuse kõige ajakohasem info:

https://www.kriis.ee/et
https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc
https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

Hariduse valdkonna juhised:

https://www.hm.ee/sites/default/files/htmi_ja_terviseameti_soovitused_oppetoo_korraldamiseks.pdf (uus)

https://www.kriis.ee/et/haridus-ja-distantsoppe-korraldus

Kultuuri valdkonna juhised: https://www.kriis.ee/et/kultuur-sport-ja-uritused

Spordi valdkonna juhised: https://www.kriis.ee/et/trennid-ja-huviringid

Haridus- ja Noorteameti juhised koolidele: https://www.hm.ee/et/koroona

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf

Terviseameti kõige ajakohasem info: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Terviseameti juhised ja soovitused: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Terviseameti COVID-19 käitumissoovitused jaekaubandus- ja toitlustusettevõtetele:

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhis_jaekaubandus_toitlustus_11.06.20.pdf


HOIA mobiilirakendus abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatunuga, võimaldades sul astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks. Laadi rakendus alla ja aita paigaldada ka oma lähedastele  www.hoia.me