Uudised ja teated

« Tagasi

Roobu II kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Maardu Linnavolikogu algatas Roobu II kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 26.02.2019. Sama otsusega jättis Maardu Linnavolikogu algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu ala suurus on 5,5 ha ning see hõlmab tervet Roobu II kinnistut ning osaliselt Keemikute tänavat. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus korterelamute, ridaelamute ja ühiskondliku ehitise jaoks. Lahendatakse ka kinnistu kruntideks jagamine, haljastus, liikluskorraldus, parkimine jpm.

Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Kehtivas Maardu linna üldplaneeringus on detailplaneeringu ala maa kasutamise juhtotstarbeks „kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa" ja „tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa segafunktsioon". Ettepaneku kohaselt oleks pärast muudatust detailplaneeringu ala maa kasutamise juhtotstarbeks ühiskondlike hoonete maa, korterelamute maa, pere ja ridaelamute maa ning teemaa.

Detailplaneeringu koostamise eelselt või selle käigus on teostatud keskkonnamõju eelhinnang, topo-geodeetiline uuring, mõõdetud on radooni sisaldust pinnaseõhus, läbi on viidud insolatsioonianalüüs ning valminud on liiklusanalüüs ja liikluslahendus planeeringuala läbiva tee ja Keemikute tänava vahel.

Praeguseks hetkeks on detailplaneeringu menetlus jõudnud eelnõu etappi. Detailplaneeringu eelnõu näeb ette olemasoleva kinnistu jagamise kuueks krundiks. Krundile nr 1 on ette nähtud ehitusõigus kuni kaheksale korterelamule, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 7300 m2, kõrgusega kuni 24 m või 6 korrust. Krundile nr 2 on ette nähtud ehitusõigus kuni 4 korterelamule ning 2 kõrvalhoonele, ehitisealuse pinnaga kuni 1100 m2, kõrgusega kuni 16 m või 4 korrust. Krundile nr 3 on ette nähtud ehitusõigus kuni 4 ridaelamule ning 2 kõrvalhoonele, ehitisealuse pinnaga kuni 2000 m2, kõrgusega kuni 8 m või 2 korrust. Krundile nr 4 on ette nähtud ehitusõigus 1 ühiskondlikule hoonele ja 1 kõrvalhoonele, ehitisealuse pinnaga kuni 600 m2, kõrgusega kuni 12 m või 3 korrust. Krundile 5 on ette nähtud alajaam. Krunt nr 6 on teemaa krunt planeeringuala läbiva tänava jaoks.

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub kuni 12.11 kuni 13.12. Avaliku väljapaneku jooksul on kõigil huvilistel võimalik esitada kirjalikult arvamusi või ettepanekuid detailplaneeringu lahenduse osas linnavalitsus@maardu.ee või posti teel Ehitus- ja Planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111 Maardu.

Detailplaneeringu eelnõuga on võimalik tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/web/guest/roobuDP või linnavalitsuse hoones vastuvõtuaegadel.