Uudised ja teated

« Tagasi

Planeeringute teated

Fosforiidi 4b kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Maardu Linnavalitsus kehtestas Fosforiidi tn 4b kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 16.03.2021 korraldusega nr 200. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kinnistu kruntideks jagamine ning jagamiselmoodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, üldiste maakasutustingimuste määramine; heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu ala suurus on ca 1,8 ha.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 11.02.2021 kuni 25.02.2021. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud detailplaneeringu lahenduse osas ühtegi kirjalikku ettepanekut ega vastuväidet.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistu jagamise neljaks krundiks. Krundile nr 1 on ette nähtud sihtotstarbeks 100% ärimaa, hoonete ehitamiseks ehitusõigust ette ei nähta. Kruntidele 2 ja 3 on määratud on äri- ja tootmismaa sihtotstarve. Krundile nr 2 on ette nähtud ehitusõigus kuni kolmele hoonele maksimaalselt ühe maa-aluse ja kolme maapealse korrusega, kõrgusega kuni 14 m, ehitisealuse pinnaga kuni 5800 m2. Krundile nr 3 on ette nähtud ehitusõigus kuni kahele hoonele maksimaalselt ühe maa-aluse ja kolme maapealse korrusega, kõrgusega kuni 14 m, ehitisealuse pinnaga kuni 625 m2. Krundile nr 4 on planeeritud avaliku kasutusega tee.

Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda: https://maardu.kovtp.ee/Fosforiidi4b

Vana-Narva mnt 30/4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Maardu Linnavalitsus kehtestas Vana-Narva mnt 30/4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 07.04.2021 korraldusega nr 268. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk oli ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu ala suurus on ca 3,2 ha.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 11.02.2021 kuni 25.02.2021. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud detailplaneeringu lahenduse osas ühtegi kirjalikku ettepanekut ega vastuväidet.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette olemasoleva krundi jagamise neljaks. Krundile nr 1 on ette nähtud maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks 3800 m2, krundile nr 2 kuni 3000 m2 ning krundile nr 3 kuni 2700 m2. Eelnimetatud kruntidele on igaühele lubatud ehitada kuni 6 hoonet, kuni ühe maa-aluse ja viie maapealse korrusega, kõrgusega kuni 20 m. Krundile nr 4 on ette nähtud eratee eelnimetatud kruntidele ligipääsuks. Juhul kui krunte ei jagata, säilib üks krunt, millele on määratud ehitusõigus kuni 18 hoone ehitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 9500 m2, maksimaalselt ühe maa-aluse ja viie maapealse korrusega, kõrgusega kuni 20 m.

Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda: https://maardu.kovtp.ee/vananarva30-4

Noorte 10 detailplaneeringu kehtestamine

Maardu Linnavalitsus kehtestas Noorte tn 10 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 07.04.2021 korraldusega nr 267. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli määrata ehitusõigus avaliku kasutusega spordikeskuse rajamiseks Maardu põhikooli kõrvale ning haljastuse, parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise tingimused. Detailplaneeringu ala suurus on 3,0 ha.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 11.03.2021 – 25.03.2021. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud detailplaneeringu lahenduse osas ühtegi kirjalikku ettepanekut ega vastuväidet.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette ehitusõiguse määramise kuni neljale ühiskondlikule hoonele maksimaalselt ühe maa-aluse ning nelja maapealse korrusega, kõrgusega kuni 24 m. Ehitisealuseks pinnaks on maa-all kuni 2160 m2 ning maa peal 3660 m2. Parkimiskohti on krundile kavandatud 93, lisaks on kavandatud 15 teeäärset parkimiskohta Noorte tänavale staadionipoolsele küljele. Jalgrataste parkimiskohti on kavandatud kokku 60. Noorte 10 kinnistu planeeritud haljastuse osakaal on vähemalt 50%.

Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda: https://maardu.kovtp.ee/noorte10

Pirnipuu pst 46b kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Pirnipuu pst 46b kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 03.03.2020 korraldusega nr 129. Planeeringuala suurus on ca 0,25 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus paariselamu püstitamiseks, muuta maa kasutamise otstarve ärimaast elamumaaks, määrata juurdepääsutee asukoht, haljastuse, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Detailplaneering näeb ette ehitusõiguse maksimaalselt ühele paarismajale ja kahele abihoonele ehitisealuse pinnaga kokku kuni 390 m2. Elamule on ette nähtud maksimaalselt kaks korrust, kõrguseks kuni 9 m, abihoonete kõrgus võib olla maksimaalselt 3 m. Kinnistu hoonete suurim lubatud brutopind on 585 m2. Kinnistul on läbi viidud dendroloogiline inventeerimine. Likvideeritavate III ja kõrgema väärtusklassi puudele tuleb ette näha asendusistutus kinnistu piires.

Maardu Linnavalitsus võttis detailplaneeringu vastu 24.03.2021 korraldusega nr 225. detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 9.05-22.05.2021. Avaliku väljapaneku jooksul on kõigil võimalik esitada kirjalikult oma arvamus detailplaneeringu lahenduse osas linnavalitsus@maardu.ee või posti teel Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda: https://maardu.kovtp.ee/pirnipuu46b

Paemurru 1 ja Vana-Narva mnt 13 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Paemurru tn 1 ja Vana-Narva mnt 13 kinnistute ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavolikogu 20.12.2011 otsusega nr 154. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuste sihtotstarbe muutmine, olemasolevate katastriüksuste uuteks kruntideks ümberjagamine, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine äri- ja tootmishoonete ning päikesepaneelide püstitamiseks, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohtade määramine, haljastuse ja heakorra lahenduse põhimõtete määramine.

Kehtiva Maardu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala peamiseks maakasutuse juhtotstarbeks riigikaitsemaa (RR). Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks. Olemasoleva riigikaitsemaa (RR) asemel on planeeringualale suuremas osas ette nähtud tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa segafunktsioon (TB), klindialale on ette nähtud haljasala ja parkmetsa maa (HP) juhtotstarve. Planeeringuala asub Vana-Narva maantee tööstuspiirkonnas, kus valdavaks maakasutuseks on samuti tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa segafunktsioon (TB).

Planeeringualast moodustatakse üks transpordimaa sihtotstarbega krunt, üks äri- ja/või tootmismaa krunt, kaks tootmismaa krunti ning üks üldkasutatava maa krunt. Planeeringuala suurus on kokku u 19 ha.

Krundile nr 2 on ette nähtud ehitusõigus kuni kolmele hoonele, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 25 020 m2, kõrgusega kuni 3 korrust või 20 m. Krundile nr 3 on ette nähtud ehitusõigus päikesepargi rajamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 21 930 m2, kõrgusega kuni 6 m, krundile nr 5 on ette nähtud ehitusõigus samuti päikesepargi rajamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 14 000 m2, kõrgusega kuni 6 m.

Maardu Linnavolikogu võttis detailplaneeringu vastu 27.04.2021. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.05.2021 kuni 10.06.2021. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 16.06.2021 kell 16:00 Maardu Linnavalitsuse istungite saalis, Kallasmaa tn 1. Käesolevaks ajaks pole teada, kas ja millised koroonaviiruse tõkestamise piirangud on kehtestatud arutelu toimumise ajaks. Sellest tulenevalt palume eelnevalt registreerida oma osalemine avalikul arutelul, saates sellekohase sooviavalduse kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu hiljemalt 11.06.2021. Maardu Linnavalitsus jätab endale õiguse korraldada avalik arutelu digitaalselt, kui füüsiliselt arutelu korraldamine pole lubatud. Sellisel juhul ilmub vastav teave Maardu linna kodulehel ning teavitatakse ka arutelule registreerunuid.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda: https://maardu.kovtp.ee/vananarva13