Uudised ja teated

« Tagasi

Hoidla tee 8a projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 27.05.2021 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Hoidla tee 8a kinnistul asuva ujuvvahendite lao laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.

Hoidla tee 8a kinnistu osas kehtib Maardu Linnavolikogu 18.12.2003.a otsusega nr 92 kehtestatud Muuga sadama idaosa detailplaneering (edaspidi detailplaneering). Detailplaneeringu põhijoonisel pole Hoidla tee 8a kinnistut eraldi välja krunditud, vaid see on osa krundist pos nr 2.5.

Detailplaneeringu järgne krunt pos nr 2.5 jagati Maardu Linnavalitsuse 5.08.2015 korralduse nr 350 alusel selliselt, et moodustus Hoidla tee 8a maaüksus pindalaga 10 000 m2.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 ja p 2 kohaselt võib detailplaneeringu olemasolu korral pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu koostamisest on möödas üle viia aasta ja/või detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt tuleb sellisel juhul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste osas on võimalik oma seisukoht esitada 16.07.2021 kuni 26.07.2021 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu

Korralduse eelnõu lisa 1 (tingimused)

Korralduse eelnõu lisa 2 (eskiis)