Uudised ja teated

« Tagasi

Planeeringute teated

Paemurru tn 1 ja Vana-Narva mnt 13 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Paemurru tn 1 ja Vana-Narva mnt 13 kinnistute ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavolikogu 20.12.2011 otsusega nr 154. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli maaüksuste sihtotstarbe muutmine, olemasolevate katastriüksuste uuteks kruntideks ümberjagamine, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine äri- ja tootmishoonete ning päikesepaneelide püstitamiseks, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohtade määramine, haljastuse ja heakorra lahenduse põhimõtete määramine.

Planeeringualast moodustatakse üks transpordimaa sihtotstarbega krunt, üks äri- ja/või tootmismaa krunt, kaks tootmismaa krunti ning üks üldkasutatava maa krunt. Planeeringuala suurus on kokku u 19 ha.

Krundile nr 2 on ette nähtud ehitusõigus kuni kolmele hoonele, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 25 020 m2, kõrgusega kuni 3 korrust või 20 m. Krundile nr 3 on ette nähtud ehitusõigus päikesepargi rajamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 21 930 m2, kõrgusega kuni 6 m, krundile nr 5 on ette nähtud ehitusõigus samuti päikesepargi rajamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 14 000 m2, kõrgusega kuni 6 m.

Maardu Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringu 21.09.2021 otsusega nr 125.

Täpsemalt on planeeringulahenduse ja menetluse käiguga võimalik tutvuda detailplaneeringu kodulehel: https://maardu.kovtp.ee/vananarva13

 

Vana-Narva mnt 18 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Vana-Narva mnt 18 kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 22.09.2015 korraldusega nr 452. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk oli ehitusõiguse laiendamine laohoonete püstitamiseks ning üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise ja keskkonnanõuete põhimõtteline lahendamine. Detailplaneeringu huvitatud isik oli algatamise hetkel Talboks OÜ.

Detailplaneeringu algatamisest alates ei ole detailplaneeringust huvitatud isiku poolt tehtud ühtegi sisulist sammu detailplaneeringu lahenduse valmimise suunas.

Tulenevalt sellest, et detailplaneeringu algatamisest on möödas üle viie aasta ning Talboks OÜ kui kinnistu omaniku huvides ei ole kinnistule ehitusõiguse laiendamine laohoonete püstitamiseks, oli asjakohane detailplaneeringu koostamine lõpetada. Maardu Linnavalitsus lõpetas Vana-Narva mnt 18 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise 22.09.2021 korraldusega nr 695.

 

Hanerohu tee 18 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hanerohu tee 18 kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 06.10.2009 korraldusega nr 359. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk oli tänava maa-ala ja liikluskorralduse määramine ning planeeringuala moodustatavate kruntide ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringu huvitatud isik oli algatamise hetkel Vladimir Simagin.

Detailplaneeringu algatamisest alates ei ole detailplaneeringust huvitatud isiku poolt tehtud ühtegi sisulist sammu detailplaneeringu lahenduse valmimise suunas.

Tulenevalt sellest, et detailplaneeringu algatamisest on möödas üle kümne aasta ning Vladimir Simagin kui kinnistu omaniku huvides ei ole kinnistule tänava maa-ala ja liikluskorralduse määramine ning planeeringuala moodustatavate kruntide ehitusõiguse määramine, oli asjakohane detailplaneeringu koostamine lõpetada. Maardu Linnavalitsus lõpetas Hanerohu tee 18 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise 22.09.2021 korraldusega nr 696.

 

Nurmevälja tn 3 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Nurmevälja tn 3 kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 14.04.2016 korraldusega nr 192. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk oli ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks ning üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneeringu huvitatud isik oli algatamise hetkel AS PRINTCENTER EESTI.

Detailplaneeringu algatamisest alates ei ole detailplaneeringust huvitatud isiku poolt tehtud ühtegi sisulist sammu detailplaneeringu lahenduse valmimise suunas.

Tulenevalt sellest, et detailplaneeringu algatamisest on möödas üle viie aasta ning AS PRINTCENTER EESTI kui kinnistu omaniku huvides ei ole kinnistule ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks, oli asjakohane detailplaneeringu koostamine lõpetada. Maardu Linnavalitsus lõpetas Nurmevälja tn 3 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise 22.09.2021 korraldusega nr 697.

 

Lao tn 13a ja 13 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lao tn 13a ja 13 kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 31.05.2016 korraldusega nr 286. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk oli Lao tn 13a kinnistu jagamine ja jagamise tulemusel moodustunud maaüksustel ehitusõiguse määramine äritootmishoonete püstitamiseks ning üldiste maakasutustingimuste määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneeringu huvitatud isik oli algatamise hetkel OÜ Euromeister.

Detailplaneeringu algatamisest alates ei ole detailplaneeringust huvitatud isiku poolt tehtud ühtegi sisulist sammu detailplaneeringu lahenduse valmimise suunas.

Tulenevalt sellest, et detailplaneeringu algatamisest on möödas üle viie aasta ning OÜ Euromeister kui kinnistu omaniku huvides ei ole Lao tn 13a kinnistu jagamine ja jagamise tulemusel moodustunud maaüksustel ehitusõiguse määramine äritootmishoonete püstitamiseks, oli asjakohane detailplaneeringu koostamine lõpetada. Maardu Linnavalitsus lõpetas Lao tn 13a ja 13 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise 22.09.2021 korraldusega nr 698.

 

Kroodi tn 4a teenindusmaa määramise detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kroodi tn 4a teenindusmaa määramise detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 02.04.2008 korraldusega nr 146. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk oli teenindusmaa määramine. Detailplaneeringu huvitatud isik oli algatamise hetkel OÜ PETROIL PVTK.

Detailplaneeringu algatamisest alates ei ole detailplaneeringust huvitatud isiku poolt kolme viimase aasta jooksul tehtud ühtegi sisulist sammu detailplaneeringu lahenduse valmimise suunas.

Tulenevalt sellest, et detailplaneeringu algatamisest on möödas üle kümne aasta ning OÜ PETROIL PVTK kui kinnistu omaniku huvides ei ole teenindusmaa määramine, oli asjakohane detailplaneeringu koostamine lõpetada. Maardu Linnavalitsus lõpetas Kroodi tn 4a teenindusmaa määramise detailplaneeringu koostamise 22.09.2021 korraldusega nr 699.

 

Kroodi tn 4, 8, 10b ja Kroodi tn 12 kinnistute vahelise ala (Kroodi tn 10) detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kroodi tn 4, 8, 10b ja Kroodi tn 12 kinnistute vahelise ala (Kroodi tn 10) detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 11.11.2009 korraldusega nr 407. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk oli maakasutus- ja hoonestustingimuste määramine biodiislitehase ja naftasaaduste mahutipargi rajamiseks. Detailplaneeringu huvitatud isik oli algatamise hetkel OÜ PETKAM.

Detailplaneeringu algatamisest alates ei ole detailplaneeringust huvitatud isiku poolt tehtud ühtegi sisulist sammu detailplaneeringu lahenduse valmimise suunas.

Tulenevalt sellest, et detailplaneeringu algatamisest on möödas üle kümne aasta ning OÜ PETKAM kui kinnistu omaniku huvides ei ole maakasutus- ja hoonestustingimuste määramine biodiislitehase ja naftasaaduste mahutipargi rajamine, oli asjakohane detailplaneeringu koostamine lõpetada. Maardu Linnavalitsus lõpetas Kroodi tn 4, 8, 10b ja Kroodi tn 12 kinnistute vahelise ala (Kroodi tn 10) detailplaneeringu koostamise 22.09.2021 korraldusega nr 700.

 

Vana-Narva mnt 20c kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Vana-Narva mnt 20c kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 06.04.2011 korraldusega nr 140. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk oli ehitusõiguse- ja maakasutustingimuste määramine tootmistegevuse laiendamiseks ja tänava maa-ala määramine. Detailplaneeringu huvitatud isik oli algatamise hetkel OÜ Riigiressursside keskus.

Kinnistule on väljastatud 25.03.2021 projekteerimistingimused olemasoleva laohoone rekonstrueerimiseks. Sellest tulenevalt  pole detailplaneeringu koostamine enam asjakohane.

Eelnevat arvesse võttes, lõpetas Maardu Linnavalitsus Vana-Narva mnt 20c kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise 22.09.2021 korraldusega nr 701.

 

Fosforiidi tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Fosforiidi tn 2 kinnistu detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 11.02.1998 korraldusega nr 196. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk oli ehituskrundi kasutustingimuste määramine, tehnovõrkude ja- tehnorajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorra lahenduse põhimõtete määramine, krundi ehitusõiguse määramine ning servituutide vajaduse ja ulatuse määramine. Detailplaneeringu huvitatud isik oli algatamise hetkel AS Smakus.

Detailplaneeringu algatamisest alates ei ole detailplaneeringust huvitatud isiku poolt kolme viimase aasta jooksul tehtud ühtegi sisulist sammu detailplaneeringu lahenduse valmimise suunas.

Tulenevalt sellest, et detailplaneeringu algatamisest on möödas üle kahekümne aasta ning AS Smakus kui kinnistu omaniku huvides ei ole kinnistule ehituskrundi kasutustingimuste määramine, oli asjakohane detailplaneeringu koostamine lõpetada. Maardu Linnavalitsus lõpetas Fosforiidi tn 2 detailplaneeringu koostamise 29.09.2021 korraldusega nr 735.