Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu linna üldplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande vastuvõtmine ja üldplaneeringu avalik väljapanek

Maardu Linnavolikogu võttis Maardu linna üldplaneeringu vastu 22. septembril. Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.10.2020 kuni 15.11.2020  Avaliku väljapaneku jooksul saab  üldplaneeringu tutvuda elektrooniliselt linna veebilehel https://maardu.kovtp.ee/et/uldplaneering-koostamisel-   ning paberkandjal Maardu linnavalitsuses tööpäeviti tööaja jooksul. Täiendavalt on üldplaneeringu maakasutusega võimalik tutvuda üldplaneeringu 3D rakenduses:  
http://www.hendrikson.ee/maps/Maardu-ÜP.

Avaliku väljapaneku jooksul on võimalik esitada üldplaneeringu osas kirjalikult ettepanekuid, küsimusi ja märkusi kas e-kirjaga linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111 Maardu. Kõigile saabunud seisukohtadele vastatakse kirjalikult.

Üldplaneeringu lahendusest

Planeeritavaks alaks on Maardu linna territoorium. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtetes kokku leppida, kuidas maad kasutada, kuidas ehitada. Planeeringuga lahendatakse planeerimisseaduses toodud ülesanded linna ruumilistest vajadustest lähtuvalt.  Maardu linna ruumilise arengu vajadused lähtuvad väljakujunenud üldstruktuuri – üksteisest funktsionaalselt eristuvate ja eriilmeliste asumite – säilitamise ning asumite jätkusuutliku edasiarendamise põhimõttest.

Säilib Maardule omane struktuur ning jagunemine funktsionaalselt eriilmelisteks asumiteks. Elupiirkondade arendamisel rakendatakse kvaliteetse elukeskkonna loomise põhimõtteid ehk lahendus peab arvestama konkreetse piirkonna arhitektuurset üldilmet, elupiirkond peab sisaldama mitmekesist avalikku ruumi. Lisaks  määratakse puhke- ja haljasalade asukohad ja kasutus, luuakse sidus ja kergliiklejale turvalisem asumitevaheline ja sisene ühendus.

Maardu linnas jääb ka edaspidi tööstus tähtsale kohale - planeering võimaldab tulevikus mitmekesist tegevust äri- ja ettevõtluspiirkondades. Suunaks on eelkõige linnakeskkonda sobiva ja väikse keskkonnamõjuga äri- ja tootmistegevuse arendamine. Leevendamaks ettevõtlusega kaasnevaid mõjusid, kavandatakse puhveralad ettevõtlusalade piirnemisel tundlike aladega ning seatakse tingimused, mida tuleb arvestada ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete rajamisel.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi KSH, mis selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ning määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused on integreeritud üldplaneeringu seletuskirja.

KSH tulemusel selgus, et Maardu linna üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Planeeringulahendusel on üldiselt positiivne mõju linna arengule, võimaldades kõikide väljakujunenud asumite edasist arengut ning tuginedes valdavalt väljakujunenud maakasutusmustritele ja piirkondlikele eelistele. Piiriülest mõju Maardu linna üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.

 

Väljavõte Maardu linna üldplaneeringu 3D rakendusest http://www.hendrikson.ee/maps/Maardu-ÜP