Muuga sadama multimodaalse terminali projekteerimistingimuste avalikustamine

Väljavõte asendiskeemist 1

Rail Baltic Estonia OÜ on esitanud Maardu Linnavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse Muuga multimodaalse terminali jaoks. Projekti eesmärk on leida parim võimalik lahendus Rail Balticu (edaspidi RB) multimodaalsele kaubaterminalile Muuga sadama piirkonnas ja see realiseerida aastaks 2025. Ühtlasi on projekti koosseisus vajalik lahendada Maardu tee viadukti rajamine ja seonduvate tehnovõrkude realiseerimine osaliselt ajavahemikus 2021-2022.

Projektlahendusega rajatakse Maardu tee sõlm kohaliku tee ja raudtee samatasandilise ristumise vältimiseks, samuti rajatakse sadama siseselt maanteeviadukt, tõstetakse ümber olemasolevad tehnovõrgud. Samuti lammutatakse täna kasutuses olev Põhjaranna tee viadukt, mis ühendab Maardu teed ja Veose/Hoidla teed. Projektlahenduse koostamisel arvestatakse perpsektiivse 2+1 või 2+2 lahenduse realiseerimise võimalustega.

Projekti realiseerumisel peetakse silmas, et Maardu tee sõlm ning tehnovõrkude projektid ja maanteeviaduktid koostatakse esimesena, kui on olemas terviklahendusele eelprojekt, mis on saanud vajalikud kooskõlastused. Maardu tee liiklussõlm lahendatakse eraldi osaprojektina, et jõuda varem ehitusse (enne peab olemas olema eelprojekti täpsuses lahendus kogu Muuga kaubaterminalile).

Maardu linna piirides jääb Muuga multimodaalne terminal Muuga sadama idaosa detailplaneeringu alasse, mis kehtestati Maardu Linnavolikogu 18.12.2003 otsusega nr 92. Kuna kavandatav terminali projekti muudab kehtivat detailplaneeringut ainult vähesel määral, ei ole uue detailplaneeringu koostamine vajalik.

Projekteerimistingimuste kohta saab esitada kirjalikult oma seisukoha kuni 07.06.2020 linnavalitsus@maardu.ee või posti teel Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste eelnõu 

Asendiskeem 1 (PDF)

Asendiskeem 2 (PDF)

Projekteerimistingimuste taotluse seletuskiri

Muuga sadama idaosa detailplaneeringu ja Muuga terminali projekteerimistingimuste joonis (DWG)

AS Eesti Raudtee tehnilised tingimused