Uudised ja teated

« Назад

COVID-19 leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed Maardu linnas

5.02.2021

Terviseameti andmetel on täna Maardus 177 COVID-19 haigusjuhtumit ning numbrid on kasvutendentsis.

Seoses COVID-19 juhtumite kasvuga Maardus otsustas täna kriisikomisjon ajutiselt karmistada piirangud linnas. Piirangud kehtivad ajavahemikul 8 – 17. veebruar 2021 (kaasa arvatud). Vajadusel piirangud pikendatakse.

 • Alates 8.veebruarist toimub kontaktõpe Maardu koolides 1-4 klassides ja 9. ja 12. klassides. Teiste klasside õpilased on ditsantsõppel.
 • Pikapäevarühmad toimuvad klasside kaupa.
 • Päevakeskus, noortekeskus, eelkool ruumide sees tegevusi läbi ei vii.
 • Huviringide töö ruumide sees toimub vaid individuaalselt (sh sporditreeningud ja Maardu Kunstide Kooli tegevus).
 • Välitingimustes toimuvad sporditreeningud ja noorsootöö gruppides kuni 50 inimest.  
 • Sportimisega seotud piiranguid ei kohaldata professionaalsetele sportlastele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele;
 • Hakatakse patrullima toiduabi jagamist Toidupangas, spordikeskust ja kaubanduskeskusi.
 • Bussipeatustes toimuvad maskide jagamisaktsioonid
 • Kõik Maardu Kultuuri ja Infokeskuse kontserdid toimuvad ainult ONLINE formaadis.

Lasteaiad jäävad avatuks, kuid järgida tuleb terviseameti poolt antavaid suuniseid viiruse leviku tõkestamiseks ning varasemalt kehtestatud reeglid:

 • Mistahes haigustunnustega (ka kerge nohu ja köhaga) lapsi lasteaed vastu ei võta.
 • Lapsevanemaid (v.a. sõimerühma) või lasteaia tööga mitteseotud isikuid ei lubata lasteaia majja (sh arenguvestlused, perevestlused, ühisüritused).
 • Lasteaia tegevuste läbiviimisel siseruumides minimeeritakse rühmade vahelisi kontakte.
 • Lasteaia ruumides huviringe ajutiselt ei toimu.
 • Alates lasteasutuse rühma sulgemisest СOVID-19 tõttu kuni rühma taasavamiseni on suletud rühma laste vanemad ja karantiinis viibiva lapse vanemad vabastatud lasteaia kohatasust

 

01.02.2021

Maardu linna Kriisikomisjoni ja linnaasutuste tegevuskava seoses COVID-19 levikuga riigis ja abinõude rakendamine edasise nakatumisohu vältimiseks.

Kehtima jäävad senised üldreeglid, mille kohaselt tuleb kõikjal siseruumides kanda maski ja kui ei ole sätestatud teisiti, liikuda 2+2 reegli järgi. Tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete järgimine. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ja seda ei tule teha ka siis, kui maskikandmine on vastunäidustatud tervise tõttu või see ei sobi tegevuse iseloomuga.

1.Toitlustusasutused

1.1. Toitlustusasutustes tohib laudkonnas olla kuni 6 inimest, kes peavad hoidma teistest inimestest vähemalt kahemeetrist vahemaad. Kohapealseks ajaveetmiseks peavad toitlustusasutused klientide jaoks uksed sulgema 21.00-6.00. Toidu kaasamüügile ajalisi piiranguid ei seata.

2.Meelelahutusasutused

2.1. Meelelahutusteenuse osutamise kohtades kehtivad sarnased põhimõtted nagu toitlustusasutusteski. Liikuda tohib kuni 6-liikmelistes rühmades, kes peavad teistest rühmades hoidma vähemalt kahemeetrist vahemaad. Klientide jaoks tuleb uksed kohapealseks ajaveetmiseks sulgeda 21.00-6.00. Ruumi maksimaalne täitumus tohib olla kuni 50 protsenti.

2.2. Kummalgi juhul ei laiene 6 inimese piirang perekondadele.

3. Avalikud koosolekud ja avalikud üritused

3.1. Statsionaarse istekohaga avalikud koosolekud ja üritused ning usulised talitused

Statsionaarse istekohaga siseruumi üritustele kehtestatakse kuni 50-protsendiline ruumitäitumuse nõue. Inimesed peavad istuma hajutatult. Väljaspool istekohtadega ala tuleb liikuda 2+2 reeglit järgides. Reegel ei laine perekondadele või juhtudele, kus seda pole võimalik mõistlikult tagada. Piirangud kehtivad näiteks teatrietendustele, kinoseanssidele, kontserditele, konverentsidele, kuid ka püsi-istekohtadega jumalateenistustele ning avalikele usulistele talitustele.

3.2. Statsionaarse istekohata avalikud koosolekud ja üritused ning usulised talitused

3.3. Siseruumides on tegevused lubatud üksnes juhul, kui külastajatele saab tagada nummerdatud istekohad. Inimesed peavad istuma hajutatult ning väljaspool istumisala liikuma 2+2 reegli järgi. Ruumi täitumus ei tohi olla üle 50 protsendi. Öiseid üritusi lubatud ei ole, tegevused on keelatud ajavahemikul 21.00-6.00.

4. Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täiendkoolitus ja -õpe

4.1. Maardu linnas on kõrge viiruseleviku riskiga kontaktsport ja kontaktne huvitegevust on lubatud korraldada individuaalselt kuni otsuse tühistava vastavasisulise korralduseni.  Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke.

4.1.1. Sportimine loetakse kontaktseks või suure riskiga tegevuseks eelkõige järgmistel spordialadel:

 • karate;
 • maadlus;
 • poks;
 • judo;
 • curling;
 • rühmas jooksmine, käimine (spordialana);
 • rühmatreening, sh joga, pilates;
 • tants.

Huvitegevus, huviharidus, täiendõpe ja täienduskoolitus loetakse kontaktseks või suure riskiga tegevuseks eelkõige järgmistes valdkondades:

 • puhkpilli mäng;
 • laulukoorid ja lauluringid;
 • tantsimine;
 • harrastusteatrite tegevus (sh kooliteatrid);
 • isikuteenindusega seotud koolitused (massaaž, iluteenused jms).

4.1.2. Maardu linnas on koolilaste ujumistunnid keelatud kuni keeldu tühistava vastavasisulise korralduseni.

4.2. Sportimine ja treenimine käesolevas punktis nimetatud spordialadel loetakse väikese riskiga tegevuseks tingimusel, et järgitakse lisaks riske maandavaid usaldusmeetmeid vastavalt Terviseameti 30.01.2021nr 1.1-15/21/5 korralduse  punktile 2.7:

 • korvpall;
 • käsipall;
 • võrkpall;
 • jalgpall;
 • pesapall;
 • saalihoki;
 • jäähoki.

4.2.1. Mittekontaktse ja madala riskiga tegevusi tohib läbi viia 10+1 rühmas. Näiteks Maardu Noortekeskuse ja Maardu Kunstide Kooli tegevused ruumi sees,

4.2.2. Sportimine ja treenimine loetakse mittekontaktseks või väikese riskiga tegevuseks eelkõige järgmistel spordialadel:

 • ujumine;
 • laskmine;
 • tõstmine;
 • kabe, male;
 • bowling;
 • keegel;
 • piljard;
 • vehklemine;
 • tennis;
 • sulgpall;
 • lauatennis;
 • ratsutamine;
 • jõusaalitreening
 • individuaalsed kergejõustikualad;
 • ilu)võimlemine (individuaalalana);
 • ilu)uisutamine (individuaalalana).

4.2.3. Huvitegevus, huviharidus, täiendõpe ja täienduskoolitus loetakse mittekontaktseks või väikese riskiga tegevuseks kui see toimub haridus- ja teadusministri 19.06.2015 määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard" lisas nimetatud õppekavarühmades ning järgmistes huvitegevuse või täienduskoolituse valdkondades: lubatud on teooriatundide läbiviimine kõikides huvialavaldkondades, sh tehnikaringid (sh robootika, arvutiõpe jm);

 • töö- ja tehnoloogiaringid;
 • kunstiringid;
 • käsitöö (kudumine, heegeldamine, keraamika jm);
 • multimeediaringid;
 • fotograafia;
 • raamatuklubi;
 • keelpillide mäng;
 • rütmipillide mäng;
 • klahvpillide mäng;
 • kodundus (sh kokandus);
 • modellindus;
 • moekoolid;
 • loodusringid, sh loodusmajades ja loomaaedades läbi viidavad tegevused, jahindus, kalandus;
 • floristika;
 • keeleõppe ringid;
 • pühapäevakoolide tegevus;
 • lauamänguklubid;
 • väitlusringid.

4.3. Loetelu kõrge ja madala riskiga spordialadest ja huvitegevustest on avaldatud terviseameti ja kriis.ee lehekülgedel.

4.4. Välitingimustes tõstetakse sportimise, treenimise, noorsootöö, huvitegevuse ja -hariduse, täiendkoolituse ja -õppe grupipiirangu arvu seniselt 25-lt 50-le.

4.5. Spordivõistlused välitingimustes

4.5.1. Välitingimustes spordivõistluse ning liikumisürituse korraldamisel tõstetakse grupipiirangu arvu 25-lt inimeselt 50-le ehk võistlusi tohib läbi viia 50-inimestelistes gruppides, kes ei tohi omavahel kokku puutuda.

4.6. Nimetatud valdkondade piiranguid ei kohaldata riikliku õppekava järgsele tegevusele (v.a ujumine p 4.1.2.), spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele. Samuti ei kohaldu need riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenusele.

Töökorraldus ja ennetustegevus COVID-19 leviku tõkestamiseks Maardu lasteaedades

 • Lasteaiad Maardus jäävad avatuks, kuid järgida tuleb terviseameti poolt antavaid suuniseid viiruse leviku tõkestamiseks. 
 • Maardu Linnavalitsuse hallatavatel koolieelsetel lasteasutustel suletakse rühmad, kus viibis COVID-19 diagnoosiga laps või rühma töötaja kuni karantiini lõppemiseni. 
 • Alates lasteasutuse rühma sulgemisest kuni rühma taasavamiseni on suletud rühma laste vanemad ja karantiinis viibiva lapse vanemad vabastatud lasteaia kohatasust tagasiulatuvalt alates 11.12.2020.
 • Karantiinis viibiva lapse vanema vabastamiseks osalustasu maksmisest peab lapsevanem esitama lasteasutusele vastava teate hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks.
 • Lasteasutusel ja Maardu Linna Haldusbürool on õigus nõuda esitatud andmete kontrollimiseks täiendavaid dokumente.
 • Lasteasutused peavad teatama viivitamatult Maardu Linnavalitsusele, Maardu Linna Haldusbüroole ja suletud rühma laste vanematele rühma sulgemisest ja avamisest. Samuti peavad lasteasutused teatama viivitamatult Maardu Linna Haldusbüroole karantiinis viibiva lapse andmed.
 • Mistahes haigustunnustega (ka kerge nohu ja köhaga) lapsi lasteaed vastu ei võta. Lasteaia päeva jooksul ilmnenud haigustunnuste korral on lapsevanem kohustatud lapsele koheselt järgi tulema.
 • Kui lapsel või tema lähikondsel on tuvastatud COVID-19 viirus, siis last lasteaeda ei võeta.
 • Lapse või pereliikme haigestumisest COVID-19 viirusesse palume lasteaeda koheselt teavitada e-posti teel.
 • Lapsevanemaid (v.a. sõimerühma) või lasteaia tööga mitteseotud isikuid ei lubata lasteaia majja (sh arenguvestlused, perevestlused, ühisüritused).
 • Lapse (v.a. sõimerühma) üleandmine/vastuvõtmine toimub lasteaia õuealal või rühma/lasteaia välisuksel.
 • Lasteaia tegevuste läbiviimisel siseruumides minimeeritakse rühmade vahelisi kontakte. Vajadusel on lubatud liita kahe konkreetse rühma lapsed.
 • Lasteaia ruumides huviringe ajutiselt ei toimu. Edasiste otsuste aluseks on Terviseameti ja Maardu Linnavalitsuse juhised.
 • Juhul kui pere ja/või lähikondsed on naasnud reisilt kõrge nakkuskordajaga riikidest, siis last lasteaeda vastu ei võeta. Vabariigi Valitsuse otsuse kohaselt kehtib 10- päevane piiriületuse järgne liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõrge nakkusriskiga riigist saabudes. Võimalus on asendada liikumisvabaduse piirand kahe testiga, millest üks tehakse vahetult pärast Eestisse tulemist ja teine mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimest testi.  10-päevast elukohas või püsivas viibimiskohas viibimist ega testimisnõudeidei kohaldata aga inimestele, kes on kuue jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja kelle arst on tunnistanud terveks või kes on viimase kuue kuu jooksul läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise.
 • Antud piirangud kehtivad kuni uue vastavasisulise Maardu Linnavalitsuse korralduse või kriisikomisjoni otsuse ilmumiseni.
 • Maardus asuvad lasteaiad järgivad oma töös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Terviseameti ning Maardu Linnavalitsuse juhiseid.

Maardu linna territooriumil kehtivad kõik Vabariigi valitsuse vastu võetud koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangud https://www.kriis.ee

05.01.2021

Vastavalt Vabariigi valitsuse korraldustele ja Maardu linna kriisikomisjoni otsustele, kehtivad Maardus järgmised piirangud Covid19 pandeemilise leviku takistamiseks:

1.Haridus

 • Maardu linna munitsipaalkoolide ja Maardu Kunstide Kooli hoonete õppetegevuseks kasutatavad ruumid on õppijatele suletud kuni 17. jaanuar 2021. Piirangut ei kohaldata, kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel. Samuti ei kohaldata piirangut 1.-4. klassi, 9. klassi ning 12. klassi õpilastele.
 • Peatada õppekavajärgsed ujumistunnid kuni uue vastava korralduse ilmumiseni.
 • Jätkata õpilastele toidupakkide jagamist kogumaksumuse ulatuses kuni kontaktõppe taastamiseni.
 • Alates 25.jaanuar 2021 on koolides taastatud kontaktõpe.

2. Huviharidus ja sporditegevus

 • Sisetingimustes on kuni 17. jaanuarini 2021 peatatud noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus, täiendõpe ning sportimine ja treenimine. Õues on need tegevused lubatud kuni 10-liikmelistes gruppides + juhendaja. 
 • Huvitegevuse ja täiendkoolituse piirang ei laiene erivajadustega inimestele, samuti ei kohaldata seda riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.
 • Kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubid, saunad,basseinid, veekeskused, ujulad peavad olema klientidele suletud kuni 17. jaanuar 2021.
 • Maardu Noortekeskus on suletud kuni 17. jaanuarini 2021. Toimuvad online-tegevused ja tegevused õues kuni 10-liikmelistes rühmades. Alates 1. veebruarist on lubatud tegevus ruumi sees gruppides kuni 10 inimest.
 • Sportimisega seotud piiranguid ei kohaldata professionaalsetele sportlastele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele; riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele, sh sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele. 
 • Eelkooli ja Kunstide Kooli tegevus toimub alates 1.veebruarist 2021 gruppides kuni 10 inimest.

3. Avalikud üritused

 • Kuni 17. jaanuarini 2021 on keelatud avalikud koosolekud ja üritused, mis toimuvad siseruumides. Õues tohib avalikest üritustest ja koosolekutest osa võtta kuni 10 inimest.
 • Otsustati toetada toidupanka täiendava rahastamisega ja 100 toidupaki tellimisega Bambonalt.
 • Kaasata vabatahtlikke, sh noorsootöötajaid ja treenereid sotsiaalsete ürituste korraldamisel.
 • Väljastada täiendavalt maske toiduabi jagamisel.
 • Sotsiaalmajades jälgida maski kandmise ja 2+2 nõuete täitmist.

4. Töökorraldus ja ennetustegevus COVID-19 leviku tõkestamiseks Maardu lasteaedades

 • Lasteaiad Maardus jäävad avatuks, kuid järgida tuleb terviseameti poolt antavaid suuniseid viiruse leviku tõkestamiseks. 
 • Maardu Linnavalitsuse hallatavatel koolieelsetel lasteasutustel suletakse rühmad, kus viibis COVID-19 diagnoosiga laps või rühma töötaja kuni karantiini lõppemiseni. 
 • Alates lasteasutuse rühma sulgemisest kuni rühma taasavamiseni on suletud rühma laste vanemad ja karantiinis viibiva lapse vanemad vabastatud lasteaia kohatasust tagasiulatuvalt alates 11.12.2020.
 • Karantiinis viibiva lapse vanema vabastamiseks osalustasu maksmisest peab lapsevanem esitama lasteasutusele vastava teate hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks.
 • Lasteasutusel ja Maardu Linna Haldusbürool on õigus nõuda esitatud andmete kontrollimiseks täiendavaid dokumente.
 • Lasteasutused peavad teatama viivitamatult Maardu Linnavalitsusele, Maardu Linna Haldusbüroole ja suletud rühma laste vanematele rühma sulgemisest ja avamisest. Samuti peavad lasteasutused teatama viivitamatult Maardu Linna Haldusbüroole karantiinis viibiva lapse andmed.

 

 • Mistahes haigustunnustega (ka kerge nohu ja köhaga) lapsi lasteaed vastu ei võta. Lasteaia päeva jooksul ilmnenud haigustunnuste korral on lapsevanem kohustatud lapsele koheselt järgi tulema.
 • Kui lapsel või tema lähikondsel on tuvastatud COVID-19 viirus, siis last lasteaeda ei võeta.
 • Lapse või pereliikme haigestumisest COVID-19 viirusesse palume lasteaeda koheselt teavitada e-posti teel.
 • Lapsevanemaid (v.a. sõimerühma) või lasteaia tööga mitteseotud isikuid ei lubata lasteaia majja (sh arenguvestlused, perevestlused, ühisüritused).
 • Lapse (v.a. sõimerühma) üleandmine/vastuvõtmine toimub lasteaia õuealal või rühma/lasteaia välisuksel.
 • Lasteaia tegevuste läbiviimisel siseruumides minimeeritakse rühmade vahelisi kontakte. Vajadusel on lubatud liita kahe konkreetse rühma lapsed.
 • Lasteaia ruumides huviringe ajutiselt ei toimu. Edasiste otsuste aluseks on Terviseameti ja Maardu Linnavalitsuse juhised.
 • Juhul kui pere ja/või lähikondsed on naasnud reisilt kõrge nakkuskordajaga riikidest, siis last lasteaeda vastu ei võeta. Vabariigi Valitsuse otsuse kohaselt kehtib 10- päevane piiriületuse järgne liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõrge nakkusriskiga riigist saabudes. Võimalus on asendada liikumisvabaduse piirand kahe testiga, millest üks tehakse vahetult pärast Eestisse tulemist ja teine mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimest negatiivse tulemuse kättesaamist. Kui mõlema testi tulemused on negatiivsed, saab inimene jätkata tavapärast elu 10- päevase isolatsiooni perioodi lõppu ära ootamata.
 • Antud piirangud kehtivad kuni 17.01.2021 ning need pikendatakse vastavalt vajadusele.
 • Maardus asuvad lasteaiad järgivad oma töös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Terviseameti ning Maardu Linnavalitsuse juhiseid.

 

Maardu linna territooriumil kehtivad kõik Vabariigi valitsuse vastu võetud koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangud https://www.kriis.ee