Uudised ja teated

« Назад

Avalik konkurss Maardu Gümnaasiumi direktori ametikohale

Maardu Gümnaasium on ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium, mille õppekeelteks on eesti keel (keelekümblus) ja vene keel. Koolis toimub ka mittestatsionaarne õpe. Gümnaasium asub aadressil Ringi 64, Maardu.

Täpsem informatsioon gümnaasiumi kohta on kodulehel http://www.mgm.ee ja kooli põhimääruses.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud direktori kvalifikatsiooninõuded:

 1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 2. juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Samuti peavad kandidaadil olema:

 1. teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 2. eesti ja vene keele oskus C1 tasemel;
 3. ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 4. vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 5. koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
 6. õpi- ja otsustusvõime, analüüsimis- ja planeerimisvõime.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
 2. elulookirjeldus (CV)
 3. kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad
 4. essee (soovitavalt kuni 3600 tähemärki koos tühikutega), kus kandidaat kirjeldab oma tegevusi Maardu Gümnaasiumi juhina.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 5. augustiks 2020, saates need e-posti teel märgusõnaga Maardu Gümnaasiumi direktori konkurss aadressile vaido.niinesalu@maardu.ee  või linnavalitsus@maardu.ee.

Täiendavat informatsiooni saab Maardu Linnavalitsuse haridusosakonna juhatajalt Vaido Niinesalult (tel 6060 748, vaido.niinesalu@maardu.ee ).