Uudised ja teated

« Назад

COVID-19 leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed Maardu linnas 05.01.2020

Vastavalt Vabariigi valitsuse korraldustele ja Maardu linna kriisikomisjoni otsustele, kehtivad Maardus järgmised piirangud Covid19 pandeemilise leviku takistamiseks:

1.Haridus

 • Maardu linna munitsipaalkoolide ja Maardu Kunstide Kooli hoonete õppetegevuseks kasutatavad ruumid on õppijatele suletud kuni 17. jaanuar 2021. Piirangut ei kohaldata, kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel. Samuti ei kohaldata piirangut 1.-4. klassi, 9. klassi ning 12. klassi õpilastele.
 • Peatada õppekavajärgsed ujumistunnid kuni 17. jaanuarini 2021.
 • Jätkata õpilastele toidupakkide jagamist kogumaksumuse ulatuses.

2. Huviharidus ja sporditegevus

 • Sisetingimustes on kuni 17. jaanuarini 2021 peatatud noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus, täiendõpe ning sportimine ja treenimine. Õues on need tegevused lubatud kuni 10-liikmelistes gruppides + juhendaja. 
 • Huvitegevuse ja täiendkoolituse piirang ei laiene erivajadustega inimestele, samuti ei kohaldata seda riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.
 • Kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubid, saunad,basseinid, veekeskused, ujulad peavad olema klientidele suletud kuni 17. jaanuar 2021.
 • Maardu Noortekeskus on suletud kuni 17. jaanuarini 2021. Toimuvad online-tegevused ja tegevused õues kuni 10-liikmelistes rühmades.
 • Sportimisega seotud piiranguid ei kohaldata professionaalsetele sportlastele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele; riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele, sh sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele. 

3. Avalikud üritused

 • Kuni 17. jaanuarini 2021 on keelatud avalikud koosolekud ja üritused, mis toimuvad siseruumides. Õues tohib avalikest üritustest ja koosolekutest osa võtta kuni 10 inimest.
 • Otsustati toetada toidupanka täiendava rahastamisega ja 100 toidupaki tellimisega Bambonalt.
 • Kaasata vabatahtlikke, sh noorsootöötajaid ja treenereid sotsiaalsete ürituste korraldamisel.
 • Väljastada täiendavalt maske toiduabi jagamisel.
 • Sotsiaalmajades jälgida maski kandmise ja 2+2 nõuete täitmist.

4. Töökorraldus ja ennetustegevus COVID-19 leviku tõkestamiseks Maardu lasteaedades

 • Lasteaiad Maardus jäävad avatuks, kuid järgida tuleb terviseameti poolt antavaid suuniseid viiruse leviku tõkestamiseks. 
 • Maardu Linnavalitsuse hallatavatel koolieelsetel lasteasutustel suletakse rühmad, kus viibis COVID-19 diagnoosiga laps või rühma töötaja kuni karantiini lõppemiseni. 
 • Alates lasteasutuse rühma sulgemisest kuni rühma taasavamiseni on suletud rühma laste vanemad ja karantiinis viibiva lapse vanemad vabastatud lasteaia kohatasust tagasiulatuvalt alates 11.12.2020.
 • Karantiinis viibiva lapse vanema vabastamiseks osalustasu maksmisest peab lapsevanem esitama lasteasutusele vastava teate hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks.
 • Lasteasutusel ja Maardu Linna Haldusbürool on õigus nõuda esitatud andmete kontrollimiseks täiendavaid dokumente.
 • Lasteasutused peavad teatama viivitamatult Maardu Linnavalitsusele, Maardu Linna Haldusbüroole ja suletud rühma laste vanematele rühma sulgemisest ja avamisest. Samuti peavad lasteasutused teatama viivitamatult Maardu Linna Haldusbüroole karantiinis viibiva lapse andmed.

 

 • Mistahes haigustunnustega (ka kerge nohu ja köhaga) lapsi lasteaed vastu ei võta. Lasteaia päeva jooksul ilmnenud haigustunnuste korral on lapsevanem kohustatud lapsele koheselt järgi tulema.
 • Kui lapsel või tema lähikondsel on tuvastatud COVID-19 viirus, siis last lasteaeda ei võeta.
 • Lapse või pereliikme haigestumisest COVID-19 viirusesse palume lasteaeda koheselt teavitada e-posti teel.
 • Lapsevanemaid (v.a. sõimerühma) või lasteaia tööga mitteseotud isikuid ei lubata lasteaia majja (sh arenguvestlused, perevestlused, ühisüritused).
 • Lapse (v.a. sõimerühma) üleandmine/vastuvõtmine toimub lasteaia õuealal või rühma/lasteaia välisuksel.
 • Lasteaia tegevuste läbiviimisel siseruumides minimeeritakse rühmade vahelisi kontakte. Vajadusel on lubatud liita kahe konkreetse rühma lapsed.
 • Lasteaia ruumides huviringe ajutiselt ei toimu. Edasiste otsuste aluseks on Terviseameti ja Maardu Linnavalitsuse juhised.
 • Juhul kui pere ja/või lähikondsed on naasnud reisilt kõrge nakkuskordajaga riikidest, siis last lasteaeda vastu ei võeta. Vabariigi Valitsuse otsuse kohaselt kehtib 10- päevane piiriületuse järgne liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõrge nakkusriskiga riigist saabudes. Võimalus on asendada liikumisvabaduse piirand kahe testiga, millest üks tehakse vahetult pärast Eestisse tulemist ja teine mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimest negatiivse tulemuse kättesaamist. Kui mõlema testi tulemused on negatiivsed, saab inimene jätkata tavapärast elu 10- päevase isolatsiooni perioodi lõppu ära ootamata.
 • Antud piirangud kehtivad kuni 17.01.2021 ning need pikendatakse vastavalt vajadusele.
 • Maardus asuvad lasteaiad järgivad oma töös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Terviseameti ning Maardu Linnavalitsuse juhiseid.

Maardu linna territooriumil kehtivad kõik Vabariigi valitsuse vastu võetud koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangud https://www.kriis.ee

 


Kontaktid

Uks e-riiki