Toimetulekutoetus

 

Toimetulekutoetus on riigi abi puudustkannatajatele, mida maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul.

Toimetulekupiir sõltub inimeste arvust perekonnas. Toimetulekutoetust makstakse allpool toimetulekupiiri elavatele, sealhulgas ka elukohata inimestele toidu, riietuse ja muude esmavajalike kaupade ja teenuste ostmiseks.

2020. aastal on toimetulekupiiri määr 150 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning 120 eurot pere teisele ja igale järgmisele liikmele. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2020. aastal 180 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Kellel on õigus saada toimetulekutoetust

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

Lisaks loetakse perekonna koosseisu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes õppiv õpilane ja kuni 24-aastane täiskoormusega või osakoormusega ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuse õppiv üliõpilane juhul, kui tema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress langeb kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiga.

Õpilasel ja üliõpilasel, kelle elukoha aadress ei lange kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiga, on õigus saada toimetulekutoetust oma rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsusest, kui tema perekond oli toimetulekutoetuse saaja eelmisel kuul.

Kuidas taotleda toimetulekutoetust

Toimetulekutoetuse määrab ja maksab valla- või linnavalitsus ja see määratakse jooksvaks kuuks eelmise kuu andmete alusel. Toetuse saamiseks tuleb iga kuu viimaseks kuupäevaks esitada kohalikku omavalitsusse avaldus, kuhu on märgitud pere/leibkonna liikmete nimed ja isikukoodid (või isikut tõendavad dokumendid), õppurid peavad esitama kehtiva üliõpilaspileti või koolitõendi.

Toimetulekutoetus määratakse viie tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist. Toetuse summa maksab valla- või linnavalitsus kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:

 • alalise eluruumi kasutamise õigust (ostu-müügileping, elamuühistu tõend, üürileping vms) – esitatakse ainult esmapöördumisel.
 • üksi elava isiku või pereliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekuid ning sellest mahaarvestatud tulumaksu (ja makstud elatise suurust, juhul kui toetuse taotleja maksab kellelegi elatist).
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid.

Toetuse esmakordsel taotlemisel või järgmisesse loetellu kuuluvate esemete koosseisu muutumise korral esitatakse lisaks kirjalik loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:

 • kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid
 • sõidukid
 • väärtpaberid.

Nimetatud dokumentidele lisaks võib kohalik omavalitsus nõuda muid dokumente.

Kuidas määratakse toimetulekutoetust

Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse ühise majapidamisega seotud ja ühisel pinnal elavate inimeste kõigi sissetulekutega. Perekonna sissetulekute hulka arvatakse:

 • töötasu
 • vanemahüvitis
 • elatisraha (alimendid)
 • töövõimetuslehe alusel makstav hüvitis
 • pension (kõik pensioni liigid, k.a toitjakaotuspension)
 • ametliku hooldaja toetus
 • üksi last kasvatava puudega vanema toetus
 • riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavad toetused
 • töötutoetus
 • tulu ettevõtlusest ja individuaalsest tööalasest tegevusest (k.a tulu ettevõtlusest omandiõiguse alusel)
 • tulu kinnis- ja vallasvara müügist ja rentimisest
 • tulu väärtpaberite ja erastamisväärtpaberite müügist
 • stipendiumid
 • õppetoetus
 • honorarid
 • intressid krediidiasutustelt ja hüvitusfondidelt
 • muud sissetulekud.

Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:

 • ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohalikust eelarvest
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus
 • riigi tagatisel antud õppelaenu
 • tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.

Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse elamispinna suurust, elanike ja tubade arvu. Normpinnaks, mille elamuasemekulusid võib sissetulekust maha arvata, on 18 m² üldpinda pereliikme kohta ja sellele lisaks 15 m² pere/leibkonna kohta. Kui korteri tubade arv on võrdne pereliikmete arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind.

Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m². Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse taotleja ja tema perekonna kasutuses või omandis olevat kinnisvara, sõidukeid ja väärtpabereid. Enne toimetulekutoetuse taotlemist kogunenud võlgnevusi eluasemekulude hulka ei arvestata.

Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on: toimetulekutoetus = toimetulekupiir + eluruumi alalised kulud – sissetulekud.

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

1) Üür kuni 5 eurot eluruumi normpinna ühe m2 kohta kuus;

2) Korteri haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 2,50 eurot ühe m2  kohta kuus;

3) Korteri renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot ühe m2 kohta kuus;

4) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus olenemata kütmisviisist (kaugküte, väikekatlad, ahi, pliit) ja kütuseliigist (puit, elekter, vedelkütus, gaas) kuni 3 eurot ühe m2 kohta kuus;

5) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus:

         a) kuni 20 eurot üheliikmelise pere  kohta kuus;

         b) kuni 12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;

6) Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia  kuni 12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;

7) Elektrienergia tarbimisega seotud kulu:

         a) kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus; 

         b) kuni 17 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;

8) Tarbitud majapidamisgaasi maksumus:

        a) kuni 12 eurot üheliikmelise pere kohta kuus;

        b) kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;

9) Maamaksukulud kuni 0,13 eurot iga ühe m2 kohta kuus;

10) Hoonekindlustuse kulu kuni 0,13 eurot iga ühe m2 kohta kuus

11) Olmejäätmete veotasu:

      a) kuni 5,20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus;

      b) kuni 3,20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.


Täiendavat teavet toimetulekutoetuse taotlemise kohta saab Maardu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonnas (Kallasmaa 1, kab.104, tel. 6060744, 6060747) või www.eesti.ee