Üldplaneering (koostamisel)

Maardu linna üldplaneeringu veebirakendus

Maardu linna üldplaneeringu eelnõu materjalid (17.09.2019)

Üldplaneeringu seletuskiri
Maakasutusplaan 
Liiklusskeem
Maardu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu 

LISA. Maardu üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Maardu linna üldplaneering  

Maardu linna üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine algatati Maardu linnavolikogu 18.04.2017 otsusega nr 264.

Planeeritavaks alaks on Maardu linna territoorium. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtetes kokku leppida, kuidas maad kasutada, kuidas ehitada.

Üldplaneering tegeleb muuhulgas järgmiste küsimustega:

  1. maa-alade kasutamise otstarbed;
  2. krundi minimaalsuurused (sõltuvalt piirkonnast);
  3. hoonestustingimused sh projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused;
  4. teede ja tänavate kategooriad;
  5. perspektiivsete teede asukohad;
  6. olemasolevate ja perspektiivsete kergliiklusteede asukohad;
  7. rohevõrgustik ning haljastustingimused;
  8. miljööväärtusliku ala piiritlemine ja ehitustingimused;

Kõik seadusega ettenähtud ülesanded on täpsemalt kirjeldatud planeerimisseaduse §-s 75.

Maardu linna ruumilise arengu vajadused lähtuvad väljakujunenud üldstruktuuri – üksteisest funktsionaalselt eristuvate ja eriilmeliste asumite – säilitamise ning asumite jätkusuutliku edasiarendamise põhimõttest.

Üldplaneeringu eelnõu kohaselt säilib Maardus linnale omane struktuur ning jagunemine funktsionaalselt eriilmelisteks asumiteks. Elupiirkondade arendamisel pööratakse tähelepanu kvaliteetse elukeskkonna loomise põhimõtetele – st lahendus arvestab konkreetse piirkonna arhitektuurset üldilmet, planeeritakse mitmekesine avalik ruum, sh määratakse puhke- ja haljasalade asukohad ja kasutus, luuakse sidus ja kergliiklejale turvalisem asumite vaheline ja sisene ühendus jne. 

Planeering võimaldab ka tulevikus mitmekesist tegevust äri- ja ettevõtluspiirkondades. Suunaks on eelkõige linnakeskkonda sobiva ja keskkonnamõjusid mitteomava äri- ja tootmistegevuse arendamine. Leevendamaks ettevõtlusega kaasnevaid mõjusid, kavandatakse puhveralad ettevõtlusalade piirnemisel tundlike aladega ning seatakse tingimused arvestamiseks ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete rajamisel.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi KSH. KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi

 

Maardu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine 01.04-30.04.2019, avalik arutelu 23.05.2019

Üldplaneeringu seletuskiri ja KSH eelnõu (26.03.2019)

Maakasutusplaan (26.03.2019)

Liiklusskeem (26.03.2019) 

 

Avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekud ja arvamused

Seisukoha esitaja

Seisukoht Maardu LV vastus
Kaitseministeerium

26.04.2019 nr 12-1/19/1117 

28.05.2019 nr 7-1.2/1417-12

Keskkonnaministeerium 26.04.2019 nr 7-15/19/1419-2  03.06.2019 nr 7-1.2/1417-13 
Keskkonnaamet 23.04.2019 nr 6 5/19/79-2 28.05.2019 nr 1417-11
Maanteeamet

24.04.2019 nr 15-2/18/5095-3 

13.06.2019 nr 15-2/18/5095-5 

27.05.2019 nr 7-1.2/1417-10 
Muinsuskaitseamet 18.04.2019 nr 1.1-7/3158-4  22.05.2019 nr nr 7-1.2/2434-1
Terviseamet 30.04.2019 nr 9.3-4/19/1668-2  22.05.2019 nr 7-1.2/1417-9 
Jõelähtme Vallavalitsus 30.04.2019 7-2/894-1   22.05.2019 nr 7-1.2/1417-8
Enefit Green AS 30.04.2019 nr TO-JUH-6/102  21.05.2019 nr 7-1.2/1418-6 
Eesti Raudtee AS 30.09.2019 nr 21-1/772-1 

21.05.2019 nr 7-1.2/1418-8

AS Milstrand

19.06.2019 nr 1-1/24 

19.06.2019 JOONIS

12.07.2019 nr 7-1.2/3318-1

AS Tallinna Sadam 30.04.2019 nr 2-7/390-5  21.05.2019 nr 7-1.2/1418-7
Advokaadibüroo Kaarma & Kaldvee 30.04.2019 

16.05.2019 nr 7-1.2/1418-5

 

Ülejäänud avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekud

Ettepanek Maardu LV seisukoht
Mõisa teel puudub kergliiklustee ja tänavavalgustus

Mõisa tee äärne kergliiklustee on kantud Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harjumaa kergliiklusteed" kaardile.

Juhime aga tähelepanu, et Mõisa tee asub Jõelähtme valla haldusterritooriumil ja sellest tulenevalt kuulub Mõisa tee korrashoid ning edasine arendamine Jõelähtme valla haldusülesannete hulka.
Maardu järve ääres peaks olema kergliiklustee Maardu järve lõuna- ja idakaldale pole kergliiklusteid planeeritud, eesmärk on hoida need kaldad pigem looduslikuna. Küll aga võib kaaluda kergliiklustee planeerimist perspektiivse Õnge tee äärde.
ÜP eelnõus on kirjas, et kaksikelamu krundi pindala peaks olema minimaalselt 1600 m2. Nii suuri kinnistuid Muugal pole, ettepanek oleks vähendada minimaalset krundi pindala 1200 m2-ni. Kompromissina on vähendatud kaksikelamute krundi miinimumsuuruse nõuet 1400 m2-ni.
Järveäär 1, Järveäär 2, Kogre tn 11a, Paelrohu tee 52 kinnistud peaksid olema määratud väikeelamu maa-alaks. ÜP maakasutusplaani on muudetud vastavalt. Naaberkinnistute omanikelt küsitakse muudatuse kohta arvamust.

Avaliku arutelu protokoll (23.05.2019)