Üldplaneering (koostamisel)

Üldplaneeringu avalik väljapanek 12.10 - 15.11

Maardu Linnavalitsus võttis Maardu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastu 22. septembril otsusega nr 100 ning kuulutas välja üldplaneeringu avaliku väljapaneku. Avalik väljapanek toimub 12. oktoober 2020 kuni 15. november 2020.

Avaliku väljapaneku jooksul on võimalik esitada üldplaneeringu osas kirjalikult ettepanekuid, küsimusi ja märkusi kas e-kirjaga linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111 Maardu. Kõigile saabunud seisukohtadele vastatakse kirjalikult.

Üldplaneeringu materjalidega on võimalik tuvuda kas käesoleval veebilehel, veebirakenduse kaudu või paberil linnavalitsuse ruumides tööaegadel - Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111.


Volikogu poolt vastu võetud Maardu linna üldplaneeringu materjalid (09.10.2020)

Üldplaneeringu seletuskiri 
Seletuskirja täiendati avaliku väljapaneku eelselt 09.10.2020, muudatused olid järgnevad:

 1. dokumenti toimetati keeleliselt;
 2. parandatud on juriidiliselt ebaselge sõnastusega kohti;
 3. ptk 6.5.3.3 p.1 juures on täpsustatud, et parkimiskohtade arv ja ruumivajadus määratakse kõige ajakohasema linnatänavate standardi alusel (käesoleval ajahetkel EVS 843:2016);
 4. EV ning EV/HP maakasutuse puhul on ehitustingimuste tabelites täpsustatud, et elamukruntide vaheline aed peab olema läbinähtav.

Maakasutusplaan

Liiklusskeem

Maardu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu

LISA. Maardu üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Maardu linna üldplaneeringu veebirakendus

Maardu linna üldplaneering  

Maardu linna üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine algatati Maardu linnavolikogu 18.04.2017 otsusega nr 264.

Maardu linna üldplaneering ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne võeti vastu Maardu Linnavolikogu 22.09.2020 otsusega nr 100.

Planeeritavaks alaks on Maardu linna territoorium. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtetes kokku leppida, kuidas maad kasutada, kuidas ehitada.

Üldplaneering tegeleb muuhulgas järgmiste küsimustega:

 1. maa-alade kasutamise otstarbed;
 2. krundi minimaalsuurused (sõltuvalt piirkonnast);
 3. hoonestustingimused sh projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused;
 4. teede ja tänavate kategooriad;
 5. perspektiivsete teede asukohad;
 6. olemasolevate ja perspektiivsete kergliiklusteede asukohad;
 7. rohevõrgustik ning haljastustingimused;
 8. miljööväärtusliku ala piiritlemine ja ehitustingimused;

Kõik seadusega ettenähtud ülesanded on täpsemalt kirjeldatud planeerimisseaduse §-s 75.

Maardu linna ruumilise arengu vajadused lähtuvad väljakujunenud üldstruktuuri – üksteisest funktsionaalselt eristuvate ja eriilmeliste asumite – säilitamise ning asumite jätkusuutliku edasiarendamise põhimõttest.

Üldplaneeringu kohaselt säilib Maardus linnale omane struktuur ning jagunemine funktsionaalselt eriilmelisteks asumiteks. Elupiirkondade arendamisel pööratakse tähelepanu kvaliteetse elukeskkonna loomise põhimõtetele – st lahendus arvestab konkreetse piirkonna arhitektuurset üldilmet, planeeritakse mitmekesine avalik ruum, sh määratakse puhke- ja haljasalade asukohad ja kasutus, luuakse sidus ja kergliiklejale turvalisem asumite vaheline ja sisene ühendus jne. 

Planeering võimaldab ka tulevikus mitmekesist tegevust äri- ja ettevõtluspiirkondades. Suunaks on eelkõige linnakeskkonda sobiva ja keskkonnamõjusid mitteomava äri- ja tootmistegevuse arendamine. Leevendamaks ettevõtlusega kaasnevaid mõjusid, kavandatakse puhveralad ettevõtlusalade piirnemisel tundlike aladega ning seatakse tingimused arvestamiseks ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete rajamisel.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt on läbi viidud KSH. KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused on integreeritud üldplaneeringu lahendusse (seletuskiri ja joonised).