Üldplaneering (koostamisel)

Maardu linna üldplaneeringu veebirakendus

Maardu linna üldplaneeringu eelnõu materjalid (14.04.2020)

Üldplaneeringu seletuskiri

Maakasutusplaan

Liiklusskeem

Maardu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu

LISA. Maardu üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Maardu linna üldplaneering  

Maardu linna üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine algatati Maardu linnavolikogu 18.04.2017 otsusega nr 264.

Planeeritavaks alaks on Maardu linna territoorium. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtetes kokku leppida, kuidas maad kasutada, kuidas ehitada.

Üldplaneering tegeleb muuhulgas järgmiste küsimustega:

  1. maa-alade kasutamise otstarbed;
  2. krundi minimaalsuurused (sõltuvalt piirkonnast);
  3. hoonestustingimused sh projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused;
  4. teede ja tänavate kategooriad;
  5. perspektiivsete teede asukohad;
  6. olemasolevate ja perspektiivsete kergliiklusteede asukohad;
  7. rohevõrgustik ning haljastustingimused;
  8. miljööväärtusliku ala piiritlemine ja ehitustingimused;

Kõik seadusega ettenähtud ülesanded on täpsemalt kirjeldatud planeerimisseaduse §-s 75.

Maardu linna ruumilise arengu vajadused lähtuvad väljakujunenud üldstruktuuri – üksteisest funktsionaalselt eristuvate ja eriilmeliste asumite – säilitamise ning asumite jätkusuutliku edasiarendamise põhimõttest.

Üldplaneeringu eelnõu kohaselt säilib Maardus linnale omane struktuur ning jagunemine funktsionaalselt eriilmelisteks asumiteks. Elupiirkondade arendamisel pööratakse tähelepanu kvaliteetse elukeskkonna loomise põhimõtetele – st lahendus arvestab konkreetse piirkonna arhitektuurset üldilmet, planeeritakse mitmekesine avalik ruum, sh määratakse puhke- ja haljasalade asukohad ja kasutus, luuakse sidus ja kergliiklejale turvalisem asumite vaheline ja sisene ühendus jne. 

Planeering võimaldab ka tulevikus mitmekesist tegevust äri- ja ettevõtluspiirkondades. Suunaks on eelkõige linnakeskkonda sobiva ja keskkonnamõjusid mitteomava äri- ja tootmistegevuse arendamine. Leevendamaks ettevõtlusega kaasnevaid mõjusid, kavandatakse puhveralad ettevõtlusalade piirnemisel tundlike aladega ning seatakse tingimused arvestamiseks ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete rajamisel.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi KSH. KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi