Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu linna avalikuks kasutamiseks määramata erateedel teehoolduseteenuse osutamise kord

Täna võttis linnavolikogu vastu linnavalitsuse ettevalmistatud määruse "Maardu linna avalikuks kasutamiseks määramata erateedel teehoolduseteenuse osutamise kord", mis võimaldab linnal teostada erateedel teehooldustöid. Erateedel, mis vastavad määruses kehtestatud tingimustele osutatakse lumetõrje teenust ja teekatte aukude remonti Maardu linna eelarves ettenähtud vahendite piires.

Tasuta teehooldusteenust on õigus saada Maardu linnas asuvate korteriomandite omanikel nende kinnistul paiknevatel erateedel, mille avaliku kasutamise vastu on avalik huvi kuna erateed on ajalooliselt olnud kasutuses avaliku teena ja on juurdepääsuteeks teisele kinnistule. Samuti tasuta teehooldusteenust on õigus saada Maardu linnas asuva kinnistu omanikul (sh kaasomanikul või kinnistut tegeliku elukohana kasutaval isikul), kelle kinnisasjale puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistrisse kantud andmetel sellel kinnistul ja keda ei ole loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks

Määruse vastuvõtmisega tagatakse kinnistutele juurdepääs avalikult kasutatavatelt teedelt. Lisaks tagatakse liiklusohutus ning selle tulemusel parandatakse linna territooriumil elukeskkonna kvaliteeti.

Selleks otstarbeks saab eelarvesse planeeritud kuni 100 000 eurot aastas.