Veemajandus

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemipärane väljaarendamine lähtub järgnevatest peamistest eesmärkidest:
- tagada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele;
- tõsta ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kvaliteeti (sh joogivee kvaliteedi parandamine raua, mangaani, kloriidide ja radionukliidide osas)
- tagada kogu linna elanikele nõuetekohane tuletõjeveevarustus
- tõsta veevarustussüsteemide varustuskindlust
- kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva reostusohu eest.
 

Veevarustussüsteemide lühikirjeldus 

Maardu linna suuremaid elamupiirkondi varustatakse 2011.-st aastast joogiveega valdavalt Tallinna linnas asuvast Ülemiste veepuhastusjaamast. AS Tallinna Vesi pakub veevarustusteenust täielikult pinnavee baasil Kallavere elamupiirkonnas. Kellamäe ja Ringi 13A puurkaevpumplad on ehitatud ümber IV astme rõhutõstepumplateks, mida varustatakse joogiveega Ülemiste veepuhastusjaamast. Kallavere Ringi 13A ja Kellamäe pumplatesse on paigaldatud ka survefiltrid raua eraldamiseks põhjaveest ning põhjaveel baseeruva veevarustuse korral üldraud ja ammoonium tarbija juures joogivee nõuetele vastavad. Joogiveele esitatud nõuetele ei vasta põhjaveest toodetud joogivesi mangaani, kloriidi ja radionukliidide osas. Muuga elamupiirkonnas tegelevad lisaks AS-le Tallinna Vesi elanike joogiveega varustamisega ÜVK arendamise kava koostamise ajal viis puurkaevu valdajat, kes omavad kehtivaid vee erikasutuslube. Puurkaevudest pumbatav põhjavesi ei vasta joogiveele esitatud nõuetele raua, ammooniumi, mangaani ning radionukliidide sisalduse osas. Perspektiivis on ette nähtud kogu piirkonnas elanike varustamine joogiveega Ülemiste veepuhastusjaama vee baasil. Veeühistute puurkaevude omanikega käivad läbirääkimised veevarustusrajatiste omandamise küsimuses. Veevõrk on täielikult välja ehitatud Kallavere elamupiirkonnas, kuid osaliselt vajab joogiveetorustik rekonstrueerimist ja sademeveetorustik rekonstrueerimist ning laiendamist. Muuga aedlinnas on paljud teenusepakkujad rajanud torustikud väiksema läbimõõduga kui piirkonna torustike perspektiivskeem ette nägi, mistõttu esineb veeühistute piirkondades probleeme vee rõhkudega. Samas on kõikidele kinnistutele tagatud võimalus liituda nõuetekohase veevõrguga. Järveäärse elamupiirkonnas on ühisveevarustuse võrk välja ehitamata. Tuletõrjeveevarustus on välja ehitamata Maardu järve ümbruse piirkonnas, mujal on see lahendatud hüdrantide baasil.


Kanalisatsioonisüsteemide lühikirjeldus

AS Tallinna Vesi pakub ühiskanalisatsiooniteenust kogu Kallavere elamupiirkonnas, suures osas Muuga aedlinnas ja osaliselt ka Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas alates Iru Elektrijaamast. 2011. aastaks on nõuetele vastav ühiskanalisatsioon välja ehitatud Kallavere elamupiirkonnas ja suures osas Muuga aedlinnas. Maardu Järveäärse piirkonnas ühiskanalisatsioon puudub. Vana-Narva tööstuspiirkonnas on kanalisatsioonitorustikud osaliselt amortiseerunud. Kroodi tööstuspiirkonnas on reoveetorustikud täies mahus amortiseerunud. Enamus kanalisatsioonisüsteemist tööstuspiirkondades on lahkvoolne. Sadeveed suunatakse valdavalt Kroodi ojja ja Võerdla peakraavi. Samas on tööstuspiirkondade reovee ja sademevee süsteemid amortiseerunud ja vajaksid suures mahus rekonstrueerimist. Kogu Kallavere, Muuga ja osaliselt Vana-Narva maantee tööstuspiirkonna reovesi suunatakse AS Tallinna Vesi Paljassaare reoveepuhastile Tallinnas. Tulevikus, Peale Muuga reoveepuhasti valmimist 2015 aasta lõpuks on võimalik reovesi suunata ka Muuga reoveepuhastile. Lõplik valik tuleb välja selgitada peale täpsete reovee tariifide selgumist nii AS-s Tallinna Vesi, kui ka AS-s Viimsi Vesi poolt. Muuga Sadama reovesi suunatakse renoveeritavasse Muuga sadama reoveepuhastile. Muuga Sadama reoveepuhasti kuulub AS-le Viimsi Vesi. Reovee purgimiskoht Maardu puudub. Kogumiskaevudest kokku kogutav reovesi tuleb purgida Tallinna Paljassaare reoveepeapumplas või Viimsi Vesi AS-le kuuluvas Muuga reoveepuhastis.

Maardu linna vee-ettevõtjad on 

  • AS Tallinna Vesi
  • Maardu Linnavolikogu määras oma 13.12.2016 istungil otsusega nr 244 vee-ettevõtjaks Maardu linna Kroodi- ja Järveäärse tegevuspiirkonnas OÜ Kroodi Vesi.

Uued ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad Kroodi piirkonnas
Konkurentsiamet on 07.12.2016 kooskõlastanud OÜ Kroodi Vesi osutatavate teenuste hinnataotluse.
Lähtuvalt Konkurentsiameti 07.12.2016.a otsusest määrab OÜ Kroodi Vesi alates 01.02.2017.a Maardu linna Kroodi piirkonnas veeteenuse hinnaks:

  • tasu võetud vee eest 2,25 eur/m3
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,35 eur/m3
    Hindadele lisandub käibemaks.

Liitumistasu arvutamise  kooskõlastamine Konkurentsiametiga
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodika

    

Alates 01.02. 2016.a. on AÜ Laevaankur (Muugal) veeteenuse hind:

  • tasu võetud vee eest   1,25 eurot /m3
  • abonenttasu                 1,60 eurot/ kuus
    Veehinna ja abonenttasu on kooskõlastatud Konkurentsiametiga: otsus nr. 9.1-3-15-016  02.12.2015.a. Kanalisatsiooniteenuse hind ei muutu

.
Konkurentsiametiga kooskõlastatud veeteenuste hinnad

 
Õigusaktid