Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus teatab Kaldase tee 3 ja Paevälja tänava kinnistute detailplaneeringu kehtestamisest

Maardu Linnavolikogu 26.02.2019 otsusega nr 68 kehtestati Kaldase tee 3 ja Paevälja tänava kinnistute detailplaneering, Dagopen OÜ töö nr 18 – 10.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli liita Kaldase tee 3 ja Paevälja tn kinnistud üheks äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistuks ning määrata ehitusõigus logistikakeskuse laienduse ning uute hoonete rajamiseks. Kinnistu maksimaalne hoonete arv on seitse, ehitisealune pindala 29500 m2, maksimaalne korruste arv 2 ning hoonete maksimaalne kõrgus 14 m. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja esitatud heakorrastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringuga muudetakse planeeritud maa-ala piires Maardu Linnavolikogu 25. märtsi 2008 otsusega nr 170 kehtestatud Maardu linna üldplaneering aastani 2015 kohane pere- ja ridaelamute maa ning puhke- ja virgestusmaa planeeringuala põhjaosas täielikult tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa segafunktsiooniks.

Seletuskiri (koos joonistega)